Artikeln publicerades 10 oktober 2023

Samråd gällande förslag till ny detaljplan för Holms gård, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Bryggaren 3, även kallad Holms gård, i Vindelns tätort. Syftet med detaljplanen är att ändra användning från allmän användning till bostäder, kontor och viss centrumverksamhet, samt att i plan skydda kulturvärden på platsen.

Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden.

Under samrådstiden, 2023-10-11 – 2023-10-31, finns samrådshandlingarna till

detaljplanen tillgängliga på följande platser:

- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln

- Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln

- Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se/detaljplaner

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du vill boka ett möte med kommunens samhällsplanerare kan du kontakta oss via plan@vindeln.se eller 0933 – 140 00 .

Hur du lämnar synpunkter på planen

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast den 2023-10-31. Ange diarienummer ”M-2023-235”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: plan@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, 0933 - 142 14.

Miljö- och byggnadsnämnden

 1. Samråd gällande förslag till ny detaljplan för Holms gård, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 8 timmar och 26 minuter)