Artikeln publicerades 24 april 2023

Detaljplan för Lidbacken – Meddelande om antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2023 att anta Detaljplan för Lidbacken. Syftet med detaljplanen är att utöka möjligheter för utbyggnad av industri, samt säkra passage för rennäring.

Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen.

 1. Detaljplan för Lidbacken – Meddelande om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)