Artikeln publicerades 19 september 2022

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Nyås 1:3

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­En ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Nyås 1:3 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden, Vindeln kommun. Tornet får en totalhöjd på 42 m. Markhöjd vid fackverkstornet är 275 m.ö.h. Teknikbyggnadens byggnadsarea är 6,6 m. Placering är enligt koordinater N:7126788 E:739709 (koordinatsystem Sweref 99TM). Syftet med anläggningen är att förbättra mobiltäckningen i området i enlighet med krav från Post- och Telestyrelsen.

Åtgärden sker utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelser. Enligt plan-och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta.

Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller är berörd av åtgärden samt vilken fastighet som berörs. Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga och inlämnade senast 2022-10-10. Skrivelsen ska märkas med diarienummer ”M-2022-592” och skickas till "Vindeln kommun, Miljö-och byggkontoret, 922 81, Vindeln" eller via e-post till bygglov@vindeln.se.

Vid frågor, kontakta bygglovskontoret, Vindeln kommun via e-post till bygglov@vindeln.se eller på tel.0933-140 28.

 1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Nyås 1:3
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)