Artikeln publicerades 28 juni 2022

Detaljplan för Sjukstugan 1 – Meddelande om antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2022, § 67, att anta detaljplan för Sjukstugan 1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostadshus samt lokalgata inom fastigheten Sjukstugan 1. Tomterna för bostadshus ska sedan styckas av. Särskild hänsyn ska tas i byggnaders och tomters utformning och karaktär, då planområdet ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område.

Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen.

Planhandlingarna finns tillgängliga på följande ställen:

- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11

- Kommunens webbplats, www.vindeln.se/detaljplaner Länk till annan webbplats.

 

Att överklaga ett beslut:

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Hos vem ska beslutet överklagas?

Överklagan ska göras skriftligen. Kommunen bedömer om överklagandet inkommit i rätt tid och vidarebefordrar skrivelsen till mark- och miljödomstolen.

Tid för överklagande

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha fått din skrivelse inom tre (3) veckor från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer: M-2020-1008.

Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får gärna skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt.

För mer information kontakta Miljö- och byggkontoret, plan@vindeln.se eller via växeln, 0933 - 140 00

Underteckna överklagandet

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

Var lämnas överklagandet?

Skrivelsen ska lämnas/skickas till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln

 1. Detaljplan för Sjukstugan 1 – Meddelande om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)