Artikeln publicerades 19 april 2022

Samråd gällande Detaljplan för Lidbacken, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Lidbacken/Vindeln innovationpark, fastigheterna GRANEN, TALLEN, ASPEN med flera, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att skapa fler fastigheter för industriändamål. Planen antas medföra en betydande miljöpåverkan och avviker från gällande översiktsplan för Vindelns kommun. Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden.

Under samrådstiden, 2022-04-19 – 2022-05-10, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

 • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
 • Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
 • Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast fredag den 10 Maj 2022. Skicka synpunkterna till Vindelns kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 922 81 Vindeln eller per e-post till: plan@vindeln.se. Ange diarienummer ”M-2016-72”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Informationsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 25 April 2022 klockan 17.30 på kommunhuset. Under detta möte kommer planförslaget att presenteras och möjlighet kommer finnas att lämna synpunkter på förslaget.

Frågor besvaras av:

Johanna Norlin, Samhällsplanerare, telefon: 0933-142 22


 1. Samråd gällande Detaljplan för Lidbacken, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)