Artikeln publicerades 8 mars 2022

Underrättelse om granskning av Detaljplan för Sjukstugan 1, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för SJUKSTIÙGAN 1, fastigheterna SJUKSTUGAN 1 med flera, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostadshus samt lokalgata inom fastigheten Sjukstugan 1. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.

Under granskningstiden, 2022-03-08– 2022-03-22, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

 • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
 • Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
 • Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se

Om du har synpunkter på granskningshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast tisdag den 22 Mars 2022. Skicka synpunkterna till Vindelns kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 922 81 Vindeln eller per e-post till: bygglov@vindeln.se. Ange diarienummer ”M-2020-1008”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Frågor besvaras av: Johanna Norlin, Samhällsplanerare Vindelns kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden

 1. Underrättelse om granskning av Detaljplan för Sjukstugan 1, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (15 dagar, 0 timmar och 0 minuter)