Artikeln publicerades 23 december 2021

Ansökan om bygglov för nybyggnad av konferensanläggning på fastigheten Granön 13:1

En ansökan om bygglov för nybyggnad av konferensanläggning på fastigheten Granön 13:1 har lämnats in till Miljö-och byggnämnden. Ansökan avser en konferensbyggnad i två våningar och innehåller bland annat en restaurang, reception och lokaler för kontor. Byggnadsarea: 627 kvadratmeter. Bruttoarea 1171 kvadratmeter. Totalhöjd: 11,8 m. FG + 181.2.

Fasader blir i träpanel, och tak i gråsvart papptak. Placering är som närmast gräns till grannfastighet: 38,8 meter. En parkering anläggs med 46 parkeringsplatser och 2 handikapplatser. In- och utfart sker mot campingvägen och Blå vägen. Åtgärden sker utanför detaljplanelagt område.

Enligt plan-och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta.

Lämna synpunkter senast 23 januari

Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller är berörd av åtgärden samt vilken fastighet som berörs. Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga och inlämnade senast den 23 januari 2022.

Handlingar

Granön 13:1 Fasadritning norr söderPDF
Granön 13:1 Fasadritning öst västPDF
Granön 13:1 SituationsplanPDF
Granön 13:1 Markplanering illustrationerPDF

Skrivelsen ska märkas med diarienummer M-2021-861 och skickas till "Vindeln kommun, Miljö-och byggkontoret, 922 81, Vindeln" eller via e-post till bygglov@vindeln.se

Vid frågor, kontakta bygglovskontoret, Vindeln kommun, telefon; 0933-140 28 eller e-post bygglov@vindeln.se

Bygglovskontoret

Miljö-och byggförvaltningen

Vindeln kommun

  1. Ansökan om bygglov för nybyggnad av konferensanläggning på fastigheten Granön 13:1
    • Kungörelse
    Information om tillkännagivandet
    InstansMiljö- och byggnadsnämnden
    Anslagets publiceringsperiod (32 dagar, 16 timmar och 30 minuter)