Artikeln publicerades 20 oktober 2021

Underrättelse om granskning av Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för industriändamål på fastigheterna Tegsnäset 8:4, Tegsnäset 8:5 samt Tegsnäset S:1, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utökning av industriverksamheten norr om nuvarande industriområde. Detaljplanen ska också säkerställa att de skoter- och vandringsleder som finns i området inte påverkas negativt. Detaljplanen ska inte heller påverka riksintresset för rennäringen på ett betydande sätt. De allmänna intentionerna i gällande översiktsplan motverkas inte.
Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för industriändamål på fastigheterna Tegsnäset 8:4, Tegsnäset 8:5 samt Tegsnäset S:1, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utökning av industriverksamheten norr om nuvarande industriområde. Detaljplanen ska också säkerställa att de skoter- och vandringsleder som finns i området inte påverkas negativt. Detaljplanen ska inte heller påverka riksintresset för rennäringen på ett betydande sätt. De allmänna intentionerna i gällande översiktsplan motverkas inte.
Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.

Under granskningstiden, 2021-10-20 – 2021-11-07, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:
- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
- Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
- Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se/detaljplaner
Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller på 0933-14210.
Om du har synpunkter på granskningshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast söndag den 7 november 2021. Ange diarienummer ”M-2020-580”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.
Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.
Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:
Vindelns kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln

 1. Underrättelse om granskning av Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (19 dagar, 17 timmar och 0 minuter)