Artikeln publicerades 20 oktober 2021

Detaljplan för Duvan 6 – Meddelande om antagande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2021 att anta Detaljplan för Duvan 6.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2021 att anta Detaljplan för Duvan 6. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus på fastigheten Duvan 6. Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör.

Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen, se bilaga 2.

Planhandlingarna finns tillgängliga på följande ställen:

 • Kommunkontorets reception, Kommunalhusvägen 11
 • Kommunens webbplats

VINDELNS KOMMUN

Miljö- och byggkontoret

 1. Detaljplan för Duvan 6 – Meddelande om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (18 dagar, 13 timmar och 0 minuter)