Artikeln publicerades 4 oktober 2021

Meddelande om samråd för Detaljplan för Sjukstugan, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten SJUKSTUGAN 1 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten Sjukstugan. Den befintliga markprofilen ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Under samrådstiden, 2021-10-04 – 2021-10-25, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

 • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
 • Vindelns kommuns webbplats: vindeln.se

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller på 0933-14214.

Om du har synpunkter på granskningshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss senast måndag den 25 oktober 2021. Ange diarienummer ”M-2020-1008” och ditt namn, adress och telefonnummer. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln

Miljö- och byggnadsnämnden

 1. Meddelande om samråd för Detaljplan för Sjukstugan, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)