Artikeln publicerades 22 september 2021

Underrättelse om granskning av Detaljplan för Duvan 6, Vindelns kommun

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheter DUVAN 6 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus på fastigheten Duvan 6. Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.

Under granskningstiden, 2021-09-23 – 2021-10-07, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

 • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
 • Vindelns kommuns webbplats

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller på 0933-14210.

Om du har synpunkter på granskningshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss senast torsdag den 7 oktober 2021. Ange diarienummer ”M-2020-1015” och ditt namn, adress och telefonnummer. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln

 1. Underrättelse om granskning av Detaljplan för Duvan 6, Vindelns kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (16 dagar, 4 timmar och 0 minuter)