Artikeln publicerades 13 juni 2021

Samråd gällande Detaljplan för Duvan 6, Vindelns kommun, Västerbottens län

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheter DUVAN 6 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus på fastigheten Duvan 6. Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun. Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden.

Under samrådstiden, 2021-05-26 – 2021-06-23, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:
- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
- Vindelns kommuns webbplats: Sidan om detaljplaner

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du vill boka ett möte med kommunens samhällsplanerare kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller 0933-142 10.

Hur du lämnar synpunkter på planen

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast den 23 juni 2021. Ange diarienummer ”M-2020-1015”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.
Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:


Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln


Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post bygglov@vindeln.se eller av Anna Weinehall, Samhällsplanerare, tfn 0933 - 142 10.


Miljö- och byggnadsnämnden

  1. Samråd gällande Detaljplan för Duvan 6, Vindelns kommun, Västerbottens län
    • Kungörelse
    Information om tillkännagivandet
    InstansMiljö- och byggnadsnämnden
    Anslagets publiceringsperiod (29 dagar, 16 timmar och 0 minuter)