Dina rättigheter

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter? Här hittar du information om vilka rättigheter du har. Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej. Det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med. Om du tillhör en av de fem nationella minoriteterna, judar, romer, samer, sverigefinnar eller tornedalingar, så har du tydliga rättigheter på flera områden.

Bakgrunden till rättigheterna är lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som kom 2010 och som stärkts genom nya bestämmelser från den 1 januari 2019. Vilka grupper som skulle erkännas som nationella minoriteter beslutades av riksdagen.

Detta skedde i samband med att Sverige 1999 anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Om du vill veta mer om Sveriges nationella minoriteter, besök gärna Minoritet.se Länk till annan webbplats.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär i korthet att du har följande rättigheter:

 • All offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för att skydda och främja ditt språk och din kultur.
 • Barn har en förstärkt rätt att utveckla sin kultur och sitt språk.
 • Du har rätt att få information om vad lagen innebär för dig av vissa statliga förvaltningsmyndigheter.
 • Under vissa förutsättningar har myndigheter skyldighet att kommunicera med dig på finska, meänkieli och samiska.
 • Äldre som bor i ett förvaltningsområde har rätt att få hela eller en väsentlig del av sin äldreomsorg av personal som kan tala finska, meänkieli eller samiska. Detsamma gäller äldre som bor utanför förvaltningsområdena om kommunen har tillgång till personal som kan språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.
 • Kommuner ska inom ramen för den äldreomsorg som erbjuds på minoritetsspråk beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
 • Kommunerna är skyldiga att verka för att det finns personal med kunskaper i minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre.
  Vårdgivare inom hälso- och sjukvården bör verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs i vården.
 • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.
 • Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd ska främjas särskilt.
  Kommuner i ett förvaltningsområde ska, om vårdnadshavare begär det, erbjuda förskola helt eller till väsentlig del av på finska, meänkieli eller samiska. Detsamma gäller kommuner utanför förvaltningsområdena om kommunen har tillgång till personal som kan språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.