Bidrag till insatser för nationella minoriteter

Vindelns kommun kan bevilja medel till aktiviteter eller projekt som bidrar till att nationella minoriteter ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Sökande av medlen ska bedriva verksamhet som gynnar nationella minoriteter i Vindelns kommun. Medel som beviljas tas ur statsbidraget för nationella minoriteter.

Principer vid beslut

  • Nytta och behov hos berörd nationell minoritet ska stå i fokus vid samtliga bedömningar.
  • I första hand ska medel tilldelas för verksamheter inom Vindelns kommun men verksamhet utanför kommunen kan också beviljas bidrag.

Vid bedömning av en ansökan ska även följande värdesättas:

Vindelns kommun kan bevilja medel till aktiviteter eller projekt som bidrar till att nationella minoriteter ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Sökande av medlen ska bedriva verksamhet som gynnar nationella minoriteter i Vindelns kommun. Medel som beviljas tas ur statsbidraget för nationella minoriteter.

  • Sökandes koppling till målgruppen nationella minoriteter
  • Åtgärd som sker i samverkan
  • Åtgärd som skapar utveckling och sysselsättning i kommunen
  • Projekt med tydligt nytänkande
  • Åtgärd som gynnar barn och unga

Kriterier vid bedömning av ansökan

De kriterier som används för att bedöma en ansökan om medel utgår ifrån:

  • Språklagen
  • Minoritetslagen
  • Vindelns kommuns antagna mål och riktlinjer för arbetet som samisk förvaltningskommun samt andra av kommunen antagna mål och riktlinjer för arbete med nationella minoriteter

Ansökan

Ansökan skickas till Vindelns kommun, gärna med e-post till vindelns.kommun@vindeln.se