Landsbygdsutveckling

Umeåregionen ansöker om att bilda nytt leaderområde. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Genom ett så kallat leaderområde kan föreningar, företag, organisationer och kommuner söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Strategi för Idériket Umeåregionen 2030

Under våren och sommaren har ett intensivt arbete pågått för att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Umeåregionens område. Strategin ska spegla områdets behov och möjligheter och fungera som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde. Totalt har över 260 personer som representerar ideell, privat och offentlig sektor engagerats genom digitala dialoger och enkätundersökningar och på så vis bidragit med kunskap om våra landsbygders och lokalsamhällens utvecklingsmöjligheter. Resultatet är den strategi som nu är ute på remiss till och med den 3 oktober.

Det tänkta leaderområdet utgörs av kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år hetat ”Leader URnära”, och före det samlades områdets leaderarbete under namnen ”Stad och Land” och ”Stad och land – hand i hand”. Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030!

Välkommen med dina synpunkter!

Alla som bor och verkar i Umeåregionen eller som har intresse av landsbygdsutveckling inom området är välkomna att lämna tankar och synpunkter på strategiförslaget senast den 3 oktober. Det gör du genom att fylla i detta formulär Länk till annan webbplats. eller genom att mejla till info@ideriket2030.se

Remissversioner:

Lokal utvecklingsstrategi för Idériket Umeåregionen 2030 Pdf, 1.3 MB.

Tillgänglighetsanpassad Lokal utvecklingsstrategi för Idériket Umeåregionen 2030   Pdf, 3.9 MB.

Läs mer om Idériket Umeåregionen 2030 Länk till annan webbplats.

Dina tankar och idéer är viktiga för att säkerställa en kraftfull strategi som bidrar till lokal utveckling i ett underifrånperspektiv. Strategin kommer peka ut inom vilka områden som det går att söka stöd för under åren 2023–2030. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med faktiska behov och möjligheter.

Vad händer härnäst?

Efter remissperioden görs en sammanställning av remissvaren och de revideringsförslag som inkommit. Samverkansgruppen, som består av kommunala tjänstepersoner från de ingående kommunerna samt den ideella föreningen URnära, går därefter igenom sammanställningen inför skrivargruppens justeringar. Det bearbetade förslaget till lokal utvecklingsstrategi skickas slutligen till Jordbruksverket senast den 15 oktober, i samband med ansökan om att bilda ett leaderområde.

Om Jordbruksverket godkänner strategin kommer ett kompletteringsarbete pågå från och med hösten 2021 och under hela 2022. Den nya programperioden startar i januari 2023 och det är först då det blir möjligt att ansöka om utvecklingsprojekt via Idériket Umeåregionen 2030.

Snabba fakta om Leader

Vad är leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som går ut på att offentlig, privat och ideell sektor samverkar i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av EU-medel kan ett leaderområde fördela pengar till projekt som bidrar till lokal utveckling.

Hur fungerar Leader?

Med hjälp av ett leaderområde kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. Ett leaderområde får endast omfatta landsbygd, vilket i detta sammanhang definieras som tätorter upp till max 20 000 invånare. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar.

Vilka kan söka pengar från Leader?

Föreningar, organisationer och företag på landsbygden kan söka stöd för att genomföra idéer och projekt som bidrar till att leaderområdets målsättningar uppfylls. Med landsbygd menas i leader-sammanhang tätorter med mindre än 20 000 invånare. För Umeåregionens kommuner är det endast Umeå stad som inte omfattas av denna definition.

Var kommer pengarna ifrån?

Ett leaderområde finansieras genom den europeiska jordbruksfonden och genom statlig och offentlig medfinansiering på lokal och regional nivå, oftast genom kommuner och regioner.

Hur ser det tänkta leaderområdet ut?

Det tänkta leaderområdet är Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Det vill säga hela Umeåregionen minus Örnsköldsvik.

Varför ska jag engagera mig?

Leader bygger på ett tydligt underifrån-perspektiv och tanken att det är du som bor och verkar i ett område som har bäst förutsättningar att bedriva utvecklingsarbete. Genom att engagera dig i leader får du inte bara möjlighet att söka pengar för investeringar och projekt, utan blir också en del av ett stort nätverk och ett partnerskap som alla jobbar för gemensamma mål.

Finns det något exempel på hur ett leaderområde fungerar?

Massor! I vårt närområde har vi flera goda exempel på leaderområden, som Leader Höga Kusten, Skellefteå Älvdal, Leader Lappland 2020 och Fiskeområde Vindelälven.