Kommunala råd

Vindelns kommun har tre kommunala råd; folkhälsorådet, samiska rådet och pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

Folkhälsorådet

Rådet har funnits sedan 2004. 2022 antogs ett nytt folkhälsopolitiskt program av kommunfullmäktige. I det antagna folkhälsopolitiska programmet antagit att Folkhälsorådet uppgifter är att

 • Följa och analyser utvecklingen av hälsan hos kommunens invånare.
 • Följa upp de olika verksamhternas arbete utifrån folkhälsopolitiska programmet.
 • Varje år lämna förlsa gitll berörda verksamheter på prioriteringar inför verksamheternas beslut om verksamhtsplan och budget.
 • Föreslå ändringar av det folkhälsopolitiska programmet i början på varje mandatperiod.
 • Varje år lämna en rapport till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med resultat av det samlade folkhälsoarbetet.

Rådet träffas regelbundet ungefär tre gånger per år.

Deltagare

I Vindelns kommuns folkhälsoråd ingår följande representanter:

 • Mathias Haglund, kommunstyrelsen, ordförande
 • Anders Forsman, kommunstyrelsen
 • Therese Berg, kommundirektör
 • Erika Johansson, sektorchef kommunal utveckling
 • Göran Dahl, miljö- och byggnadsnämnden
 • Moa Hammar, miljö- och byggkontoret
 • Jim Lindberg, sektorchef sociala sektorn
 • Lars Johansson, sektorchef barn- och utbildningssektorn
 • Per-Anders Olsson, ordförande Vindelnbostäder AB
 • Tobias Rosencrantz, VD Vindelnbostäder
 • Representanter för Region Västerbotten
 • Representant Vindelns hälsocentral
 • Representant Folktandvården
 • Representanterer för Polisen
 • Folkhälsosamordnaren
 • Sekreterare

Samiska rådet

Syftet med rådet är att kommunen i enlighet med minoritetslagen ska ha möjlighet att på ett bra sätt föra en strukturerad dialog och samråda med samerna i kommunen.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Arbetet regleras i Reglemente för samiska rådet som fastställdes av kommunfullmäktige den 28 september 2020. Rådet har också antagit en årsplanering för sitt arbete.

Mer information om kommunens arbete utifrån minoritetslagen hittar du på sidan Förvaltningsområde för samiska.

Du kan läsa reglementet där det framgår hur samiska rådet fungerar på sidan med styrande dokument.

Ledamöter

Samiska rådet består av fem ledamöter. Samiska föreningar, organisationer och samebyar erbjuds att nominera ledamöter till rådet.
I nuläget deltar representanter för följande samiska organisationer eller samebyar:

 • Álgguogåhtie – umesamer i samverkan
 • Rans Sameby
 • Grans Sameby
 • Såhkie, Umeå Sameförening

Representant från kommunen är Mathias Haglund, kommunstyrelsens ordförande, kommunens minoritetssamordnare.

Om du har frågor om dina möjligheter att delta i samiska rådet kan du kontakta kommunens minoritetssamordnare.

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden. Rådets beslut berör samtliga nämnder och styrelser och ska vara representerat av ordförande eller styrelseledamot från varje nämnd.

Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är tänkt att vara ett organ för samarbete och ömsesidig information mellan handikapp- och pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Handikapp- och pensionärsorganisationerna ska genom sina representanter i rådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor och miljö som rör människor med funktionshinder. Samarbetet mellan parterna ska i möjligaste mån följa FN:s standardregler när det gäller funktionshinder.

Ordinarie ledamöter

Kenth Ärletun, SPF Pärlan
Kenneth Nilsson, SPF Pärlan
Anita Sirfalk, PRO Vindeln
Margareta Nilsson, PRO Vindeln
Tommy Sikström, PRO Åmsele
Kristina Grankvist, HL
Lena Nordin, SRF
Hans Holmström, HRF
Jörgen Almqvist, RPG Vindeln
Birgit Jonsson, RPG
Irene Dahl, FUB


Ersättare

Ulla Flumé, SPF Pärlan
Ulf Larsson, RPG
Birgit Jonsson, RPG
Lena-Stina Forsell, FUB

Ordinarie representanter från kommunen

Jim Lindberg, sektorchef sociala sektorn
Lars Johansson, sektorchef barn- och utbildningssektorn
Mathias Haglund, kommunstyrelsen
Göran Dahl, ordförande miljö- och byggnadsnämnden
Anders Eriksson, Vindelnbostäder


Ersättare från kommunen

Helena Lundgren, kommunstyrelsen
Marcus Jonsmyr, miljö- och byggnadsnämnden