Kommunens ansvar

Vindelns kommun ingår sedan år 2019 i förvaltningsområdet för samiska, vilket innebär att samiska språk och samisk kultur har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunens officiella namn, Vindelns kommun, finns även i en umesamisk version, Vyöddalen kommuvdna.

Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Kommunen är en del av det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Vindelns kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska.

Vindelns kommun ska särskilt skydda och främja samisk kultur och de samiska språken. Det innebär att kommunen

  • informerar samerna om lagen
  • ger inflytande till och samråder med samerna
  • skyddar och främjar de samiska språken och kulturen, särskilt med fokus på barn
  • ger service och erbjuder myndighetskontakter på samiska
  • erbjuder förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan

Service på samiska

Enskilda har rätt att använda samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Om den enskilde använder samiska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk.

Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på samiska.

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.

Det här innebär att vi är skyldiga att ordna service på samiska för att möta de behov som samerna i kommunen har. Service på samiska går att lösa på många olika sätt. Du som vill använda samiska kan vända dig till oss i kommunen. Vi kan då gemensamt hitta en lösning.

Samråd

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Vindelns kommun har 2010-2020 haft ett flertal möten med företrädare för samebyar och samiska organisationer i kommunen. 2020 bildades kommunens samiska råd som är ett formellt forum för samråd i kommunen. Där deltar samebyar, samiska organisationer och kommunstyrelsen. Här kan du läsa mer om samiska rådet.

Du kan också läsa hela reglementet där det framgår hur samiska rådet fungerar på sidan med styrande dokument.

Förskola

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet enlig skollagen ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det, plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten utövas på samiska.

Det här innebär att Vindelns kommun är skyldig att ordna förskoleverksamhet på samiska om förälder eller vårdnadshavare begär det. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Barnens språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Äldreomsorg

En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.

Samer, samiska språken och samisk kultur

Kommunen arbetar fortlöpande med hur samiskt språk och kultur ska främjas i praktiken och hur behovet från samer ska mötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om samer och samisk kultur.

Minoritetssamordnare

I Vindelns kommun har vi en samordnare för att effektivt kunna jobbat med dessa frågor. Vår minoritetssamordnare heter Sara Larsson. Hennes uppdrag är att samordna kommunens arbete som samisk förvaltningskommun. Om du har förslag, synpunkter eller frågor till oss om vårt arbete med samiska frågor kan du kontakta Sara Larsson.

Mer om lagen om nationella minoriteter

Vill du veta mer om lagen om nationella minoriteter och förvaltningsområden, läs om lagen på minoritet.se. Där finns översättningar till flera språk.

För dig som tillhör en nationell minoritet

Läs mer om dina rättigheter här.

Hur kan vi förbättra vår service för dig som tillhör en nationell minoritet?
Skicka dina förslag, synpunkter eller frågor till oss genom att skriva till Sara Larsson, minoritetssamordnare. Det hjälper oss att förbättra vårt arbete och ge service av hög kvalitet.