Bygdemedel, vattenkraft

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Ansökan gör du till länsstyrelsen

I Vindelns kommun är det möjligt att ansöka mellan den 15 maj och den 31 augusti. På länsstyrelsens sida om bygdemedel finns information om hur ansökan går till. Där finns också kontaktuppgifter till dem som handlägger bygdemedlen.

Vägledning - handlingsplan

Utöver Länsstyrelsens handbok har Vindelns kommun vissa egna regler för bygdemedel som finns sammanställda i handlingsplanen. Den uppdateras årligen och anger också hur årets tilldelade bygdemedel ska användas.

Remissinstans - BOLLU

BOLLU-gruppen är remissinstans för alla ansökningar om bygdeavgiftsmedel i kommunen. Gruppen lämnar förslag till kommunstyrelsen inför beslut om fördelning av bygdeavgiftsmedel i enlighet med fastställd vägledning.

Sedan november 2003 har en arbetsgrupp med valda representanter för byarna längs Umeälven i Vindelns kommun arbetat fram ett förslag som ska ligga till grund för ansökan om bygdeavgiftsmedel. Gruppens arbete har utgått ifrån att bygdemedel på olika sätt ska stimulera förutsättningarna för att ”Bo Och Leva Längs Umeälven” och gruppens namn blev därmed ”BOLLU-gruppen”.

Under arbetets gång har gruppen enats om en gemensam syn på tillväxt och utveckling med betoning på samarbete och samverkan i det berörda området. En omfattande inventering har genomförts och synliggjort områdets problem och möjligheter och därmed varit underlag för diskussioner kring framtida satsningar. Den handlingsplan som arbetsgruppen utarbetat är ett resultat av dessa diskussioner och ska förhoppningsvis bidra till att nå de långsiktiga mål som gruppen satt upp.

Ledamöter

BOLLU-gruppen arbetar ideellt och består av sju representanter med personliga ersättare utsedda av föreningar i respektive bygd. Det ligger i den utsedda föreningens skyldighet att samla föreningarna i sitt område för samråd om bland annat representationen i BOLLU-gruppen.

Föreningarna rapporterar sina val av representanter till kommunstyrelsen senast 1 maj årligen. Kontaktperson för gruppen är Gunnar Paulsson.


Kontaktuppgifter till BOLLU-gruppens ledamöter 2021-2022

Ordinarie

Ersättare

Tvärålund

Joakim Olsson
joakim.olsson@umea.se
070-632 77 20

Tvärålund

Tage Aronsson
t.aronsson94@gmail.com
070-634 04 26

Ramsele

Lars-Åke Strandman
lstrandman@hotmail.com
070-334 97 22

Ramsele

Mats Aggevall
matsaggevall@hotmail.com
070-326 76 43

Bjurforsbygden

Fredrick Ottosson
fredrickottosson72@gmail.com
070-333 30 25

Bjurforsbygden

K-G Lindberg
KGKG@telia.com
070-216 42 77

Skivsjöbygden

Christer Jonsson
christer.s.jonsson@gmail.com
070-646 81 51

Skivsjöbygden

Tom Hedqvist
tom.hedqvist@gmail.com
070-343 71 59

Tegsnäset

Micha Mattiasson
violin@mattiasson.info
070-682 74 44

Tegsnäset

Bertil Nygren
bertil.nygren@vindeln.net
070-669 16 22

Granö

Gunnar Paulsson
gunnar.paulsson@home.se
070-213 31 33

Granö

Per Paulsson
per.paulsson@ramboll.se
070-615 49 81

Videlund-Lillsele

Göran Mahrs
goranmahrs@gmail.com
070-662 36 59

Videlund-Lillsele

Jonas Lithell
jonas.lithell@tele2.se
070-349 37 29