Frågor och svar

Har du en fråga och vill ha ett snabbt svar? Här har vi besvarat de vanligaste frågorna vi får.

Bygga nytt, bygga till, bygga om

1) Vad är ett bygglov?

Bygglov är ett tillstånd som du behöver för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad. När vi gör prövningen om vi kan bevilja ett bygglov granskar vi bland annat utformning och placering av byggnationen.

2) Behöver jag söka bygglov?

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, exempelvis en lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, carport, parkeringsplatser, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Det finns undantag från bygglovsplikten (bygglovsbefriade åtgärder) som friggebod. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga, som attefallsåtgärder. Du kan behöva söka en strandskyddsdispens även om du inte behöver söka bygglov eller göra en anmälan. Du kan läsa mer om bygglov på boverkets hemsida genom att klicka här Länk till annan webbplats..

3) Vilka regler gäller för min fastighet?

Det första du bör göra, är att ta reda på om du har rätt att bygga, och i sådana fall i vad och hur. För att göra det, kan du i första hand ta reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan. Detaljplanen styr bland annat hur stort du får bygga. I den kan det finnas bestämmelser som reglerar användning, byggnadsarea, byggnadshöjd, antal våningar och ofta avstånd till tomtgränser. Ta kontakt med oss på miljö- och byggkontoret så hjälper vi dig att få reda på om din fastighet omfattas av en detaljplan. Många detaljplaner är skrivna med ett gammaldags språk och kan ibland vara svåra att förstå. Vi hjälper dig att tolka planbestämmelserna.

Utanför detaljplanerat område är Vindelns Kommun översiktsplan vägledande för hur marken får användas. Läs mer om översiktsplanen genom att klicka här.

4) Vad är plan- och bygglagen?

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga, hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

5) Behöver jag en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Vid små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus och nybyggnad av mindre garage, förråd och uthus behövs oftast inte en kontrollansvarig. Om du är osäker på om du behöver en kontrollansvarig för ditt projekt, kontakta oss så har vi en dialog kring det.

Den kontrollansvarige ska hjälpa dig som byggherre att göra en kontrollplan och se till att kontrollplanen och bestämmelser följs. Den kontrollansvarige ska delta vid det tekniska samrådet, på arbetsplatsbesök och slutsamrådet. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med redan i ansökan om lov eller anmälan.

En kontrollansvarig behöver vara certifierad. För att hitta vem som arbetar som kontrollansvarig i kommunen eller i Västerbotten eller i annat län. Besök Boverkets hemsida där register över certifierade kontrollansvariga finns genom att klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välj typ av certifiering ”certifierade kontrollansvarige enligt gällande PBL” när du ska söka efter certifierade kontrollansvariga.

6) Vad händer efter beviljat bygglov?

Efter att du har fått ett bygglov behöver du få ett beslut om startbesked för att få påbörja åtgärden. När du sedan har gjort klart din byggnation behöver du få ett beslut om slutbesked för att få börja använda din färdigställda byggnation.

Eldstäder - installera braskamin, vad som gäller

1. Jag planerar att installera en braskamin. Krävs bygglov eller anmälan?

Vid installation av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan till kommunen. Detta gäller för alla typer av byggnader.

2. Vilka handlingar behöver jag lämna in vid installering av eldstad?

De handlingar som kommunen behöver i samband med anmälan är:

 • Prestandadeklaration
 • Förslag till kontrollplan eldstad
 • Planritning – redovisning av eldstadens placering i byggnaden (skala 1:100)
 • Situationsplan – redovisning som visar vilken byggnad som berörs av installationen (om flera byggnader finns på fastigheten)
 • Fasadritning – redovisning av skorstenens utformning (om ny skorsten) (skala 1:100)
 • Sektionsritning – redovisning av rökkanalens dragning (om ny rökkanal) (skala 1:100)

3. När gäller inte kraven på eldstad?

Kraven gäller vid ändring eller nyinstallation av eldstad. Därmed påverkas inte användningen av befintliga eldstäder.

Kraven gäller för de produkter som är reglerade i BBR, det vill säga braskaminer, pelletseldade kaminer, kökspannor och insatser. Det medför att kraven på utsläpp och verkningsgrad inte gäller för till exempel:

 • Köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning)
 • Öppna spisar
 • Bastuaggregat
 • Kakelugnar eller
 • Sättugnar

4. Hur vet jag om min nyinköpta kamin uppfyller kraven?

När du köper en nyproducerad kamin ska den vara CE-märkt och därmed åtföljas av en prestandadeklaration. I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen.

Du kan jämföra värdena i prestandadeklarationen med de högsta tillåtna värden för utsläpp av koloxid och nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.

5. Måste den vara CE-märkt?

Nej, det är inte CE-märkningen i sig som styr om utsläppskraven uppfylls utan det är kravnivåerna som finns för utsläppen i Boverkets byggregler. CE-märkningen är inte ett märke som innebär ett automatiskt godkännande av byggprodukten.

6. Jag vill renovera min kamin, behöver jag anmäla detta?

Nej, att renovera en befintlig kamin får anses vara en mycket begränsad ändring. Detta gäller även om kaminen har varit tagen ur bruk under en längre tid. Kraven kan då anses sammanfalla med de krav som finns om att byggnader ska underhållas så att dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Renoveringen får dock inte leda till att kaminens egenskaper försämras. Ett undantag kan dock vara om renoveringen syftar till att återställa kaminens kulturhistoriska värden.

7. Jag vill göra en ändring av min eldstad. Vad krävs då?

Det krävs en anmälan om du ska göra en väsentlig ändring. Att göra mindre ändringar eller byta ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig kräver inte någon anmälan.

Exempel på väsentlig ändring kan vara:

 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, (ex. från olja till pellets)

8. Jag ska bygga en ny skorsten. Behöver jag söka bygglov?

Normalt krävs inte bygglov för att installera en skorsten eller rökkanal. Däremot kan bygglov krävas om installationen innebär en mindre fasadändring, till exempel när rökkanalen dras utanpå fasaden.

9. Vad är en kontrollplan?

I kontrollplanen anges punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet. Kontrollplanen finns att ladda ner via kommunens hemsida.

10. När får jag börja elda?

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas av en sakkunnig besiktningsman, vanligen skorstensfejarmästaren. Du (eller sotaren) ska lämna en kopia av intyget/protokollet till kommunen. Du ska även lämna in en ifylld och signerad kontrollplan, inför slutbesked.

När du har fått ett slutbesked från kommunen får du börja elda.

Hushållsavfall och dispenser

Vilka typer av avfallsdispenser kan jag ansöka om eller anmäla?

Anmälningar och ansökan om undantag och dispens från de lokala föreskrifterna om avfallshantering för Vindelns kommun handläggs och prövas av Miljö- och byggnadsnämnden.

 • Ansökan om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall
 • Ansökan om eget omhändertagande och befrielse från skyldighet att överlämnahushållsavfall
 • Anmälan om kompostering av hushållsavfall
 • Ansökan om kompostering avlatrin
 • Ansökan om utsträckt hämtningsintervall av slam

Andra undantag än vad som framgår i de lokala avfallsföreskrifterna prövas av Miljö- och byggnadsnämnden Handläggningen av en anmälan eller ansökan om dispens är avgiftsbelagd enligt ”Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område, för Vindelns kommun” beslutad av kommunfullmäktige (Kf § 105, 2020-09-28). Den lägsta avgiften är 700 kr.

Vad gäller om jag skulle vilja ha uppehåll i hämtningen av kommunalt avfall vid en fastighet?

Uppehåll i hämtningen av kommunalt avfall kan medges för ditt permanentboende under förutsättning att fastigheten inte används under minst åtta sammanhängande månader. Uppehållet gäller max två år från datum i beslut.

Uppehåll i hämtningen av kommunalt avfall kan medges för ditt fritidshus under förutsättning att fastigheten inte kommer användas under hämtningssäsongen 15 maj-15 oktober. Ansökan ska vara inlämnad innan 15 april för att gälla samma år som ansökan görs. Uppehållet gäller i maximalt två år från datum i beslut.

Vid beviljat uppehåll i hämtningen av hushållsavfall måste ändå en grundavgift betalas.

Kan jag ta med mig mitt avfall från sommarstugan och säga upp avfallsabonnemanget hos Vakin?

Nej, det är enligt lag inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall. Lagen finns för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdomar och gift. Grundregeln är att varje fastighet ska anslutas till den kommunala avfallshanteringen.

Vad gäller om jag skulle vilja ta hand om mitt egna avfall?

En förutsättning för att få frångå skyldigheten att överlämna ditt kommunala avfall till Vindelns kommun är att du kan omhänderta ditt kommunala avfall på ett miljömässigt godtagbart sätt och det ska också finnas särskilda skäl för det egna omhändertagandet. En hel del av det avfall som uppstår i ett permanenthushåll kan varken komposteras eller på ett miljömässigt korrekt sätt förbrännas i en konventionell vedpanna och heller inte tas omhand på annat miljömässigt godtagbart sätt. Detta kan vara till exempel dammsugarpåsar, diskborstar, tandborstar, textilier och skor.

Vid eget omhändertagande ska anmälan eller ansökan innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som ska omhändertas och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna. Det ska även innehålla, för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagande ska ske utan att det innebär en risk för olägenhet för människors hälsa och miljön samt tidsperiod som anmälan/ansökan avser.

Jag har inget matavfall att lämna eftersom det antingen inte uppstår något matavfall hos mig eller så ger jag matavfallet till mina husdjur. Vad ska jag göra?

Vad bra att det inte uppstår så mycket matavfall i ditt hushåll!

Matsvinn är både onödigt ur miljösynpunkt och även kostsamt för din plånbok. Det uppstår dock alltid något matavfall. Det kan exempelvis vara bananskal, kaffesump eller gammal mat.

Att ge matavfall till sällskapsdjur bedöms inte som ett godtagbart omhändertagande av matavfall då det finns matavfall som inte är lämpligt att ge till sällskapsdjur, bland annat rutten mat och ben.

Har du väldigt lite avfall finns det möjlighet att få dela sopkärl med en granne eller att ingå i en gemensamhetslösning om det finns flera intresserade av det i området.

Kan jag bli befriad från grundavgiften?

För att du ska kunna beviljas dispens måste fastigheten uppfylla vissa krav:

 • Fastigheten ska vara helt obeboelig
 • Fastigheten ska vara helt urstädad
 • Fastigheten får inte användas för annat ändamål, exempelvis förråd.

Fastigheter som är obeboeliga men där det finns skräp/skrot/bråte med mera kan inte beviljas dispens från grundavgiften innan fastigheten är tömd. Innan fastigheten är tömd bedöms sådant avfall uppstå och fastighetsägaren är själv skyldig att transportera det till återvinningscentraler, eller beställa särskild hämtning av avfallet genom kommunens försorg. Genom att mot grundavgiften tillhandahålla återvinningscentraler samt svara för vidare transport, återvinning och bortskaffande av avfall som lämnats där, utför kommunen renhållningstjänster för avfall som uppkommer på fastigheten. För sådana tjänster kan kommunen enligt 27 kap. 4 § miljöbalken ta ut en renhållningsavgift. Avgiften skall täcka insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.

Enligt plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Det går med andra ord inte att helt avskriva en fastighet med byggnadsverk från kommunalt renhållningsansvar eftersom byggnadsverket ska underhållas, vilket i sin tur ger upphov till avfall som faller under kommunalt ansvar. Därför kan en fastighet med byggnadsverk enbart få tidsbegränsade dispenser. Ifall byggnadsverket överhuvudtaget inte är praktiskt och ekonomiskt rimligt att underhålla så får miljö- och byggnadsnämnden besluta om ett rivningsföreläggande.

Strandskydd - ansökningar, vad som gäller

Vad är strandskydd?

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Sedan 1994 syftar strandskyddet även till att skydda strandområden på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden.

Inom strandskyddsområdet får du inte bygga något eller utföra en del andra åtgärder utan särskilt tillstånd, så kallad strandskyddsdispens. För att få en dispens krävs att det finns särskilda skäl. Även bygglovsbefriade byggnader (till exempel friggebodar) kräver strandskyddsdispens.

Jag ska riva ett hus och sedan bygga ett nytt, det borde väl gå bra?

Ja, i de allra flesta fallen brukar det inte vara några problem att ersätta en byggnad med en annan liknande byggnad. Men det krävs en ansökan om dispens från strandskyddet även om du ska riva och bygga nytt.
Här är det viktigt att du söker om dispens innan du river din byggnad.

Du kan söka om dispens från strandskyddet här: E-tjänst för ansökan om dispens från strandskyddet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag vill ha en större gård och klippa gräsmatta ner till sjön, krävs det tillstånd för det?

Ja, det krävs tillstånd för att utöka det som kallas ”tomtplats”. Den marken du nyttjar som din privata tomt.

Du kan söka om dispens från strandskyddet här: E-tjänst för ansökan om dispens från strandskyddet Länk till annan webbplats.

Jag vill bygga en bastu till mitt fritidshus, vad gäller då?

Du kan bygga en bastu inom 15 meter från huvudbyggnaden (fritidshuset), utan att söka om dispens från strandskyddet.

Om du följer följande två regler:

 • Komplementbyggnaden ska vara inom 15 meter från huvudbyggnaden.
 • Komplementbyggnaden ska vara längre bort från strandlinjen än 25 meter.

Varför finns strandskydd?

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Du kan läsa mer på naturvårdsverket sida: Naturvårdsverket om strandskydd Länk till annan webbplats.

Vad är en tomtplatsavgränsning och varför ska jag önska en i min ansökan?

I samband med att vi beslutar om en strandskyddsdispens ska vi också besluta om en så kallad tomtplatsavgränsning, som syftar till att bestämma gränsen mellan den privata zonen (din gård) och det område som allmänheten har möjlighet att använda.

Vi ser gärna att du önskar den ytan du vill ha som din tomt i din ansökan. Så vi kan, om det är möjligt, lämna ett beslut som stämmer med dina önskemål kring vilken gård du vill ha.

Ibland kan vi lämna den önskade ytan och ibland måste vi revidera utifrån fastighetens topografi, vegetation och övriga förhållanden på platsen.

Värmepumpar - bergvärme, jordvärme och sjövärme

Vad gäller för installation av bergvärme?

För att installera bergvärme så krävs att du gör en anmälan. Detta gör du enklast via vår hemsida, https://minasidor.vindeln.se/ . Sök på ”värmepump” så kommer blanketten fram.

Innan du skickar in anmälan måste du säkerställa att du inte bor inom något av våra vattenskyddsområden, där gäller särskilda skyddsföreskrifter som kräver tillståndsansökan för bergvärmepumpar.

När vi mottagit och granskat din anmälan kommer ärendet gå vidare till handläggning. Skulle det saknas uppgifter kommer vi begära kompletteringar. För att du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt så var noggrann när du fyller i anmälan och kontrollera att du har med alla uppgifter som krävs.

Vilka skyddsavstånd gäller för bergvärme?

 • 30 meter till borrad vattenbrunn
 • 20 meter till grävd vattenbrunn
 • 20 meter till annan energibrunn Tänk att höra med dina grannar om de har eller planerar att borra bergvärme.

Behöver jag anmäla min luftvärmepump?

Nej, du behöver däremot anmäla bergvärme, jordvärme och sjövärme.

Enskild avloppsanläggning - anlägga nytt, ändra befintlig

Vad ska jag tänka på när jag byter mitt enskilda avlopp? Hur vet jag vilken teknisk lösning jag ska välja?

Det är tomtens förutsättningar (till exempel genomsläppligheten i marken och grundvattennivån) som bestämmer vilken avloppsanläggning du kan välja.

Här är några skyddsavstånd att förhålla sig till:

 • Slamavskiljare – fastighetsgräns: minst 4 meter
 • Slamavskiljare – (uppströms) dricksvattentäkt: minst 50 meter
 • Slamavskiljare – uppställningsplats för slambil: max 10 meter
 • Avloppsanläggning – bergvärme: minst 30 meter
 • Avloppsanläggning – jordvärmeslingor: minst 5 meter

Skyddsavstånden är riktlinjer och vi gör en bedömning i varje enskilt fall.

I broschyren ”Enskilt avlopp – Vilken teknik passar dina förutsättningar?” får du tips om vilka lösningar som kan passa i olika situationer. Broschyren hittar du genom att klicka här. Länk till annan webbplats.

Vi har även en broschyr om att planera sitt avlopp som du hittar genom att klicka här. Pdf, 1.3 MB.

Är du osäker - ring oss så berättar vi mer! Det går även bra att boka ett möte med oss.

Hur vet jag om mitt enskilda avlopp är okej eller inte?

Avloppsanläggningen ska bestå av en hel och fungernade slamavskiljare med minst tre kamrar (om toalett är påkopplat till anläggningen) samt en efterföljande markbaserad rening. Ett annat alternativ är någon form av minireningsverk. I den här broschyren får du tips på hur du kan se att din avloppsanläggning fungerar. Klicka här för att komma till broschyren. Pdf, 537.9 kB.

Kan jag söka utsträckt hämtningsintervall av slam för min gamla avloppsanläggning?

Ja. Du hittar blankett för ansökan genom att klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får jag koppla på mitt avlopp i garaget till min avloppsanläggning?

Nej, du får inte leda det till avloppsanläggningen för hushållsspillvattnet. Du bör undvika att ha golvbrunn i garaget för att skona miljön.

Livsmedel - starta en livsmedelsverksamhet?

Vad krävs för att starta en livsmedelsverksamhet?

För att starta en verksamhet där livsmedel hanteras eller säljs i någon form krävs att den är registrerad hos miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. En ny ägare eller en ny plats (lokal) innebär att verksamheten måste anmälas på nytt.

Är du osäker på om din verksamhet ska registreras eller inte är du välkommen att höra av dig till miljö- och byggkontoret via miljo@vindeln.se eller ring via växeln 0933 – 140 00.

Vad händer om jag inte registrerar verksamheten?

En verksamhet som inte är registrerad får inte startas. Vi är skyldiga att åtalsanmäla alla verksamheter som drivs utan att vara registrerade.

När får jag starta min livsmedelsverksamhet?

Tio arbetsdagar efter att du gjort din anmälan om registrering får du starta din verksamhet om inte vi har meddelat något innan dess.

Vad ingår i kontrollavgiften?

Du betalar för den kontroll vi gör i din verksamhet. I kontrolltiden ingår bland annat inspektion på plats, inspektörens tid för planering av inspektionen och rapportskrivning och efterarbete efter inspektionen.

Vad är en extra kontroll?

Extra kontroll innebär att vi måste besöka livsmedelsverksamheten vid ytterligare tillfällen än den ordinarie kontrollen. Det kan till exempel bero på att vi konstaterat allvarliga brister som måste följas upp genom återbesök. För den extra kontrollen betalar livsmedelsföretagaren en avgift utöver den årliga kontrollavgiften.

Till exempel om de brister som upptäckts vid en planerad kontroll behöver följas upp innan nästa planerade kontrolltillfälle eller vid befogade klagomål på till exempel matförgiftning. Det vill säga när brister hos livsmedelsföretagaren kan ha orsakat matförgiftningen.

Vad ställer ni för krav på lokalen?

Alla som säljer, bereder, lagrar eller transporterar livsmedel är ansvariga för att produkterna är säkra att äta och är rätt märkta. Det generella kravet på hur en livsmedelslokal ska utformas som livsmedelsanläggning är att den ska ge möjlighet att hålla god hygien och hantera livsmedel på ett säkert sätt. Utformningen ska vara anpassad till den aktuella verksamheten. Eftersom alla verksamheter ser olika ut behöver vi veta mer för att kunna ge specifika råd. Kontakta gärna oss på miljö- och byggkontoret via miljo@vindeln.se eller ring via växeln 0933 – 140 00.

Branschriktlinjer och annan information finns på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Alkoholservering - evenemang, verksamhet - vad gäller?

När måste jag söka tillstånd för alkoholservering?

Om du ska öppna en restaurang med alkoholservering måste du alltid söka tillstånd. Detsamma gäller om du tillfälligt vill servera alkohol vid en festival eller till ett slutet sällskap. Det finns tillfällen då tillstånd inte måste sökas. Om du exempelvis vill servera alkohol privat vid ett enstaka tillfälle på ett bröllop finns möjligheter att göra detta utan tillstånd. Hör gärna av dig så berättar vi mer om de förutsättningar som gäller, via miljo@vindeln.se eller ring via växeln 0933-140 00.

Vad krävs för att få servera alkohol?

Oavsett vilket slags tillstånd du söker ställs vissa krav på din personliga lämplighet, lokalen/platsen där serveringen ska genomföras, och på den mat du tänker servera.

Kontakta miljö- och byggkontoret så berättar vi mer via miljo@vindeln.se eller ring via växeln 0933-140 00.

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd att servera alkohol?

Det beror på vilket tillstånd du söker och hur snabbt du skickar in de underlag som krävs för utredningen. Här kan du själv påverka handläggningstiden genom att lämna in kompletta handlingar direkt.

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – cirka 4 månader
Ändring av stadigvarande serveringstillstånd – cirka 2 månader
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap – cirka 1 månad

Vad kostar en ansökan om serveringstillstånd?

Det beror på vilket tillstånd du söker. Du hittar information om kostnad genom att klicka här.

Behöver jag skriva kunskapsprov?

Det är kommunen som avgör vilka personer inom organisationen som behöver skriva provet eller om det finns grund för undantag. Kontakta miljö- och byggkontoret så berättar vi mer, via miljo@vindeln.se eller ring via växeln 0933- 140 00.

Får jag ta med egna alkoholdrycker till en hyrd restaurang eller café som saknar serveringstillstånd och ha en privat fest där?

Nej, privata fester med medhavd alkohol får inte hållas i lokaler som används för servering.