Oljeavskiljare

I en oljeavskiljare avskiljs olja och slam från vattnet. Det hindrar olja och slam från att skada reningen eller smutsa ner miljön i sjöar, vattendrag och grundvatten.

Varför behövs en oljeavskiljare?

Om olja kommer ut i vattnet i ett skyddsområde för dricksvatten kan det få stora konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Olja kan även skada den biologiska reningen i reningsverken. Med oljan följer ofta föroreningar som avsätts i slammet, till exempel tungmetaller och organiska ämnen som är svåra att bryta ner.

När krävs oljeavskiljare?

Verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till spillvattennätet eller dagvattennätet ska installera oljeavskiljare.

Från garage över 50 m2, industriverksamheter, verkstäder, industrifack och parkeringshus finns det risk för att olja eller vatten som förorenats med olja kan nå ledningsnätet. Därför ska dessa ha en oljeavskiljare.

Anmälan

Den som planerar att starta eller ändra sin verksamhet på sådant sätt att det kan påverka
utsläppet till det kommunala spill- eller dagvattennätet, antingen inom byggnaden eller på
fastigheten, ska anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden och Vakin.

Installation av oljeavskiljare utanför kommunens avloppsnät kräver en anmälan till Miljö-och byggnadsnämnden. Nya verksamheter och vissa ändringar av befintliga verksamheter
inom kommunens avloppsnät ska också anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden enligt
miljöbalken.

Installation av oljeavskiljare kan vara en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och
bygglagen om installationen väsentligt ändrar vatten/avlopp i byggnaden/anläggningen.
Bygglov kan krävas om byggnadens användningsområde förändras.