Eget dricksvatten

Att ha egen brunn innebär att man också har det egna ansvaret för att vattnet är av god kvalitet. Genom att ta ett enkelt vattenprov får man en bra indikation på vattnets kemiska och mikrobiologiska status.

Analyssvaret kan ge svar på om något behöver åtgärdas för att vattnet ska bli bra/bättre. Tänk på att barn och äldre är extra känsliga om ett vatten är av sämre kvalitet.

Ny brunn

Om du planerar att anlägga en ny vattenbrunn krävs ingen anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Däremot ska ett brunnsprotokoll från borrningen anmälas till SGU (Sveriges geologiska undersökning), vilket brunnsborraren är skyldig att göra.

Undersökning och skötsel av eget dricksvatten

I Livsmedelsverkets handbok "Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar" kan du läsa om vad man bör tänka på innan man anlägger ny dricksvattenbrunn, hur man sköter sin dricksvattenbrunn och annat som kan vara bra att tänka på när man har eget dricksvatten.

Provtagning

Provtagning av eget dricksvatten bör ske regelbundet. Kostnaden för mikrobiologisk och kemisk analys på enskilt dricksvatten är olika beroende på vilket laboratorium man använder. Fastighetsägaren eller vattenföreningen ansvarar för att göra provtagningen.

Radon

Radon kan vara ett problem i vatten från vissa djupborrade brunnar. För att få veta om man har radon i sitt dricksvatten måste man ta ett vattenprov.

Rengöring av brunn

Ibland kan brunnen behöva rengöras och desinfekteras. Först ska orsaken till problemet undanröjas. Efter mekanisk rengöring av brunnen kan den desinfekteras genom tillsats av klor.

Dricksvattentäkten kan vara ett livsmedelsföretag

Er vattentäkt kan räknas som ett livsmedelsföretag och omfattas då av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Den som har en egen brunn och använder vattnet från den i följande verksamheter omfattas i de flesta fall av dricksvattenföreskrifterna:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor


Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer eller om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Registrering av verksamheten

Om vattentäkten räknas som ett livsmedelsföretag omfattas ägaren eller föreningen av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) och ska då registrera sin verksamhet hos miljö- och byggkontoret.

Egenkontroll

Enligt dricksvattenföreskrifterna ska dricksvatten vara hälsosamt och rent och uppfylla vissa kvalitetskrav. Att ta fram ett system för egenkontroll är ett krav som ligger på dricksvattenproducenten. Egenkontrollprogrammet är producentens bevis för att vattnet håller en hög kvalitet och produceras på ett säkert sätt.

Om problem med vattenkvaliteten uppkommer är det mycket viktigt att snabbt informera berörda konsumenter, fastighetsägare och miljökontoret. En utredning av orsaken till problemet måste påbörjas omedelbart av den som producerar eller tillhandahåller dricksvattnet.

Provtagningsprogram

Hur ofta prover ska tas beror på om det vattnet kommer från en grundvattentäkt eller en ytvattentäkt, hur många som är anslutna och hur mycket vatten som distribueras. Provtagningen bör i möjligaste mån fördelas lika över tid och rum.

Provtagningsparametrar och provtagningsfrekvenser finns i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. I Vindelns kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som fastställer provtagningsprogrammet.