Taxor och avgifter, miljö och bygg

För att finansiera handläggning och prövning av anmälningar och ansökningar har kommunen rätt att ta ut avgifter. Avgifterna baseras på en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Avgiftsnivåerna gäller under 2022.

Avlopp, värmepump och avfall

 • Ansökan om enskild avloppsanläggning, med WC, 6 846 kronor
 • Anmälan om avloppsanläggning, utan WC, 3 912 kronor
 • Anmälan om värmepumpinstallation, 1 956 kronor
 • Ansökan om kompostering av hushållsavfall, 700 kronor
 • Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, 700 kronor
 • Ansökan om befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall, 700 kronor

Livsmedel

Anmälan om registrering för livsmedelsanläggningen, 1 155 kronor

Bygglov

Avgifterna varierar beroende på om ansökan eller anmälan är planenlig, utanför planlagt område och hur avancerad byggnaden är. Avgift för eventuella kartunderlag kan tillkomma.

 • Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 26 375 – 30 595 kronor
 • Nybyggnad av fritidshus med vatten och avlopp, maximalt 100 kvm, 21 100 – 24 265 kronor
 • Nybyggnad av enklare fritidshus utan vatten och avlopp, maximalt 70 kvadratmeter,
  10 550 – 13 715 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad, 9 495 – 18 990 kronor
 • Tillbyggnad, 9 495 – 17 935 kronor
 • Fasadändring, 3 165 – 8 440 kronor
 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, 3 165 kronor
 • Ansökan om strandskyddsdispens, 10 550 kronor
 • Förhandsbesked, 12 660 kronor
 • Attefallsanmälan, 5 275 – 11 078 kronor
 • Rivningsanmälan eller rivningslov, 5 275 – 11 605 kronor

Alkoholservering

 • Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap, 6 000 kronor
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 4 000 – 4 500 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, 1-3 tillfällen, 500 – 800 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, fler än tre tillfällen, 2 000 kronor

Avgifterna är utdrag från dessa taxor:

 • Taxa och avgifter inom miljöbalkens område, Vindelns kommun, fastställd av kommunfullmäktige den 23 november 2021.
 • Kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen, fastställd av kommunfullmäktige den 23 november 2021.
 • Avgifter inom plan- och bygglagen område, Vindelns kommun, fastställd av kommunfullmäktige den 23 november 2021.
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), fastställd av kommunfullmäktige den 28 november 2016.