Taxor och avgifter, miljö och bygg

För att finansiera handläggning och prövning av anmälningar och ansökningar har kommunen rätt att ta ut avgifter. Avgifterna baseras på en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Avgiftsnivåerna gäller under 2024.

Avlopp, värmepump och avfall

 • Ansökan om enskild avloppsanläggning, med WC, 7 553 kronor
 • Anmälan om avloppsanläggning, utan WC, 4 316 kronor
 • Anmälan om värmepumpinstallation, 2 158 kronor
 • Ansökan om kompostering av hushållsavfall, 700 kronor
 • Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, 700 kronor
 • Ansökan om befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall, 700 kronor

Livsmedel

Anmälan om registrering för livsmedelsanläggningen, 1 378 kronor

Bygglov

Avgifterna varierar beroende på om ansökan eller anmälan är planenlig, utanför planlagt område och hur avancerad byggnaden är. Avgift för eventuella kartunderlag kan tillkomma.

 • Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, 29 100 – 33 756 kronor
 • Nybyggnad av fritidshus med vatten och avlopp, maximalt 100 kvm, 23 280 – 26 772 kronor
 • Nybyggnad av enklare fritidshus utan vatten och avlopp, maximalt 70 kvadratmeter,
  11 640 – 15 132 kronor
 • Nybyggnad av komplementbyggnad, 10 476 – 20 952 kronor
 • Tillbyggnad, 10 476 – 19 788 kronor
 • Fasadändring, 3 492 – 9 312 kronor
 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, 3 492 kronor
 • Ansökan om strandskyddsdispens, 11 640 kronor
 • Förhandsbesked, 13 968 kronor
 • Attefallsanmälan, 5 820 – 12 222 kronor
 • Rivningsanmälan eller rivningslov, 5 820 – 12 804 kronor

Alkoholservering

 • Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap, 8 112 kronor
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 4 056 – 5 070 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, 1 tillfälle, 1 014 kronor
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, fler än 1 tillfälle, 2 028 kronor

Avgifterna är utdrag från dessa taxor:

 • Taxa och avgifter inom miljöbalkens område, Vindelns kommun, fastställd av kommunfullmäktige den 23 november 2021. Timavgiften har indexuppräknats senast för 2024.
 • Kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen, fastställd av kommunfullmäktige den 28 november 2022. Timavgiften har indexuppräknats senast för 2024.
 • Avgifter inom plan- och bygglagen område, Vindelns kommun, fastställd av kommunfullmäktige den 23 november 2021. Timavgiften har indexuppräknats senast för 2024.
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, LTLP och LTN, fastställd av kommunfullmäktige den 10 oktober 2023.