Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Vindelns gällande översiktsplan antogs i kommunfullmäktige 2022.

Översiktplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. i plan- och bygglagen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen ska riksintressen enligt miljöbalken anges särskilt.

Av planen ska framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt miljöbalken.
Översiktsplan antagen 2022-06-14 Pdf, 46.2 MB.

Översiktsplan antagen 2014-09-22 §56 (45 MB) Pdf, 44.6 MB.
Plankarta (12 MB) Pdf, 11.6 MB.

Bilaga - befintliga förhållanden (85 MB) Pdf, 85.1 MB.
Bilaga - miljö och riskfaktorer (14 MB) Pdf, 13.8 MB.
Bilaga - redogörelse dialogmöten (17MB) Pdf, 17.5 MB.
Bilaga - riksintressen (21 MB) Pdf, 21.1 MB.

Tematiskt tillägg för vindkraft

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen. Vindkraftsplanen anger utbyggnadsområden och gemensamma riktlinjer för etablering av vindkraftsanläggningar.

Vindkraft i Umeåregionen — tillägg till översiktplan (9 MB) Pdf, 8.9 MB.

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Strandskydd i Umeåregionen (hög upplösning 47 MB) Pdf, 47.1 MB.
Strandskydd i Umeåregionen (låg upplösning 5 MB) Pdf, 5.3 MB.

Fördjupad översiktsplan tas fram för Vindeln

Planen omfattar Vindelns tätort och nära omnejd. Fördjupningen kompletterar den översiktsplan som finns.

Den handlar om var ny bebyggelse ska tillkomma, hur kultur- och naturmiljöer ska bevaras och på vilket sätt vägar, parker, järnväg och andra gemensamma platser ska utvecklas.

Översiktsplanen har stor betydelse för statliga investeringar i till exempel järnväg och väg. Den är även viktig för kommunens egen planering. Planen är till för att underlätta en positiv utveckling för näringslivet, för boende och kommunikationer i Vindeln. Planen ska också underlätta detaljplanering, bygglovsgivning, beslut om tillstånd och andra myndighetsbeslut.

Den fördjupade översiktsplanen var utställd under sommaren 2020, då alla som ville kunde lämna in sina synpunkter. Innan kommunfullmäktige kan anta planen behöver en del kompletteringar göras.