Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Vindelns gällande översiktsplan antogs i kommunfullmäktige 2014.

Översiktplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. i plan- och bygglagen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen ska riksintressen enligt miljöbalken anges särskilt.

Av planen ska framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt miljöbalken.

Översiktsplan antagen 2014-09-22 §56 (45 MB) Pdf, 44.6 MB.
Plankarta (12 MB) Pdf, 11.6 MB.

Bilaga - befintliga förhållanden (85 MB) Pdf, 85.1 MB.
Bilaga - miljö och riskfaktorer (14 MB) Pdf, 13.8 MB.
Bilaga - redogörelse dialogmöten (17MB) Pdf, 17.5 MB.
Bilaga - riksintressen (21 MB) Pdf, 21.1 MB.

Tematiskt tillägg för strandskydd

Umeåregionens kommuner Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs har tillsammans tagit fram ett tematiskt tillägg, Strandskydd i Umeåregionen (LIS-plan), till översiktsplanen.

Strandskydd i Umeåregionen (hög upplösning 47 MB) Pdf, 47.1 MB.
Strandskydd i Umeåregionen (låg upplösning 5 MB) Pdf, 5.3 MB.

Fördjupad översiktsplan för Vindelns tätort

Planen omfattar Vindelns tätort och nära omnejd. Fördjupningen kompletterar den översiktsplan som finns.

Den handlar om var ny bebyggelse ska tillkomma, hur kultur- och naturmiljöer ska bevaras och på vilket sätt vägar, parker, järnväg och andra gemensamma platser ska utvecklas.

Fördjupad översiktsplan för Vindelns tätort antagen 2022-06-14 (46 MB) Pdf, 46.2 MB.

Översiktsplanen har stor betydelse för statliga investeringar i till exempel järnväg och väg. Den är även viktig för kommunens egen planering. Planen är till för att underlätta en positiv utveckling för näringslivet, för boende och kommunikationer i Vindeln. Planen ska också underlätta detaljplanering, bygglovsgivning, beslut om tillstånd och andra myndighetsbeslut.