Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen, samt i de skeden där berörda har möjlighet att yttra sig, samråd eller granskning.

Detaljplan för Sjukstugan 1

OBS! Det har kommit till vår kännedom att länkar blivit fel efter en uppdatering i slutet av vecka 42. Det är nu åtgärdat. Vi förlänger tiden och tar emot yttranden till och med den 27 oktober.

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Sjukstugan 1 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder samt anlägga lokalgata.

Särskild hänsyn ska tas till byggnaders utformning och karaktär, då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Markens profil ska bevaras i den mån detta inte hindrar uppförande av tillgängliga bostäder. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Samråd

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram utifrån genomförda utredningar. I samrådet ges myndigheter, privatpersoner och andra berörda och sakägare tillfälle att komma med synpunkter på förslaget.

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss senast onsdag den 27 oktober 2021. Ange diarienummer ”M-2020-1008” och ditt namn, adress och telefonnummer. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln


Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Undersökning enligt MiljöbalkenPDF

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post bygglov@vindeln.se eller av Rebecka Lind, Samhällsplanerare, 0933 - 142 14.

Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för industriändamål på fastigheterna Tegsnäset 8:4, Tegsnäset 8:5 samt Tegsnäset S:1, i Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utökning av industriverksamheten norr om nuvarande industriområde.

Detaljplanen ska också säkerställa att de skoter- och vandringsleder som finns i området inte påverkas negativt.

Detaljplanen ska inte heller påverka riksintresset för rennäringen på ett betydande sätt. De allmänna intentionerna i gällande översiktsplan motverkas inte.

Granskning

Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.
Under granskningstiden, 2021-10-20 – 2021-11-07, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga här på hemsidan, samt på:

- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
- Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller på 0933-14210.

Om du har synpunkter på granskningshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast söndag den 7 november 2021. Ange diarienummer ”M-2020-580”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.
Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln
Miljö- och byggnadsnämnden

Planhandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Detaljplan för Duvan 6

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus.

Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Antagande av detaljplan

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2021 att anta Detaljplan för Duvan 6. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus på fastigheten Duvan 6. Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör.

Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen.

 

Antagandehandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

GranskningsutlåtandePDF

Utdrag från protokoll från miljö- och byggnadsnämnd, 2021-10-14PDF

ÖverklagandehänvisningPDF

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post bygglov@vindeln.se eller av Anna Weinehall, Samhällsplanerare, 0933 - 142 10.

Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan

Planområdet omfattar fastigheterna Nordenstamsgärdan 9, 4, 5 och 6, i Vindelns tätort, Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av kvartersmark som kundparkering för livsmedelsbutik, samt att möjliggöra utökad exploatering av bostadsmark inför eventuell framtida förtätning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2021 att anta en ny detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan.

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

2021-07-07 Beslutet att anta detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen och dom inväntas.

Planhandlingar

Plankarta NordenstamsgärdanPDF

Planbeskrivning NordenstamsgärdanPDF

Detaljplan för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga fler bostäder och verksamhetslokaler i Vindelns centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet i ett centralt läge. Planförslaget överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktsplan som anger att området ska utvecklas med bostäder och centrumverksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 att anta förslaget till ny detaljplan.

Kommunfullmäktiges protokoll.

Planhandlingar

Plankarta Godtemplaren 2 och del av kvarteret SockenmagasinetPDF

Planbeskrivning Godtemplaren 2 och del av kvarteret SockenmagasinetPDF