Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen, samt i de skeden där berörda har möjlighet att yttra sig, samråd eller granskning.

Detaljplan för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga fler bostäder och verksamhetslokaler i Vindelns centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet i ett centralt läge. Planförslaget överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktsplan som anger att området ska utvecklas med bostäder och centrumverksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 att anta förslaget till ny detaljplan.

Kommunfullmäktiges protokoll.

Planhandlingar

Plankarta Godtemplaren 2 och del av kvarteret SockenmagasinetPDF

Planbeskrivning Godtemplaren 2 och del av kvarteret SockenmagasinetPDF

Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan

Planområdet omfattar fastigheterna Nordenstamsgärdan 9, 4, 5 och 6, i Vindelns tätort, Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av kvartersmark som kundparkering för livsmedelsbutik, samt att möjliggöra utökad exploatering av bostadsmark inför eventuell framtida förtätning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2021 att anta en ny detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan.

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

Planhandlingar

Plankarta NordenstamsgärdanPDF

Planbeskrivning NordenstamsgärdanPDF

Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde

Planarbetet berör fastigheterna Tegsnäset 8:4, Tegsnäset 8:5 samt Tegsnäset s:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för framtida expansion av industriområdet.

Detaljplanen har varit ute på sitt första samråd. Samrådet syftar till att samla in synpunkter och yttranden från de som berörs av detaljplanen.

Planförslaget är nu under bearbetning utifrån de synpunkter som inkom under samrådstiden.

Detaljplan för Duvan 6

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus.

Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Första samrådet

Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden. Under samrådstiden, 2021-05-26 – 2021-06-23, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på denna sida samt på kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln.

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast den 23 juni 2021. Ange diarienummer ”M-2020-1015”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
922 81 Vindeln

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Undersökning enligt MiljöbalkenPDF

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post bygglov@vindeln.se eller av Anna Weinehall, Samhällsplanerare, 0933 - 142 10.