Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen, samt i de skeden där berörda har möjlighet att yttra sig, samråd eller granskning.

Ändring av detaljplaner för byarna och centralorten

Vindelns kommun har en planerad ändring av befintliga detaljplaner i Tvärålund, Åmsele, Hällnäs, Granö och Vindelns tätort.

Syftet är att se över byggrätter samt uppdatera planbestämmelser för att bättre motsvara dagens behov. Ändringen kommer att inrikta sig på kvartersmark för bostäder.

Beslut om uppstart för planändringen togs av miljö- och byggnadsnämnden den 9 december 2021.

Utdrag från miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2021-12-09PDF

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se

Detaljplan Lidbacken/Vindeln Innovation park

Samråd gällande gällande detaljplan för Lidbacken, Vindelns kommun, Västerbottens län.

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Lidbacken/Vindeln innovationpark, fastigheterna GRANEN, TALLEN, ASPEN med flera, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att skapa fler fastigheter för industriändamål. Planen antas medföra en betydande miljöpåverkan och avviker från gällande översiktsplan för Vindelns kommun. Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden.

Under samrådstiden 2022-04-19 – 2022-05-10, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast fredag den 10 Maj 2022. Skicka synpunkterna till Vindelns kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 922 81 Vindeln eller per e-post till: plan@vindeln.se. Ange diarienummer ”M-2016-72”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Samråd

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram utifrån genomförda utredningar. I samrådet ges myndigheter, privatpersoner och andra berörda och sakägare tillfälle att komma med synpunkter på förslaget.

SamrådshandlingarWord
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
Undersökning enligt MiljöbalkenPDF

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av johanna.norlin@vindeln.se

Detaljplan för Sjukstugan 1

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Sjukstugan 1 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder samt anlägga lokalgata.

Särskild hänsyn ska tas till byggnaders utformning och karaktär, då planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Markens profil ska bevaras i den mån detta inte hindrar uppförande av tillgängliga bostäder. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Samråd

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram utifrån genomförda utredningar. I samrådet ges myndigheter, privatpersoner och andra berörda och sakägare tillfälle att komma med synpunkter på förslaget.

Samrådstiden är slut. Förslaget revideras nu inför granskning.

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Undersökning enligt MiljöbalkenPDF

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, Samhällsplanerare, 0933 - 142 14.

Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för industriändamål på fastigheterna Tegsnäset 8:4, Tegsnäset 8:5 samt Tegsnäset S:1, i Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utökning av industriverksamheten norr om nuvarande industriområde.

Detaljplanen ska också säkerställa att de skoter- och vandringsleder som finns i området inte påverkas negativt.

Detaljplanen ska inte heller påverka riksintresset för rennäringen på ett betydande sätt. De allmänna intentionerna i gällande översiktsplan motverkas inte.

Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2022 att anta förslaget till ny detaljplan.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningWord

GranskningsutlåtandeWord

Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll, 2022-03-01PDF

ÖverklagandehänvisningPDF

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av Anna Weinehall, Samhällsplanerare, 0933 - 142 10.

Detaljplan för Duvan 6

Vindelns kommun har antagit en ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2021 att anta Detaljplan för Duvan 6. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus på fastigheten Duvan 6. Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör.

Planhandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av Anna Weinehall, Samhällsplanerare, 0933 - 142 10.

Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan

Planområdet omfattar fastigheterna Nordenstamsgärdan 9, 4, 5 och 6, i Vindelns tätort, Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av kvartersmark som kundparkering för livsmedelsbutik, samt att möjliggöra utökad exploatering av bostadsmark inför eventuell framtida förtätning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2021 att anta en ny detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan.

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll

2021-11-24 Detaljplanen har vunnit laga kraft efter Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklaganden.

Planhandlingar

Plankarta NordenstamsgärdanPDF

Planbeskrivning NordenstamsgärdanPDF

Detaljplan för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga fler bostäder och verksamhetslokaler i Vindelns centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet i ett centralt läge. Planförslaget överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktsplan som anger att området ska utvecklas med bostäder och centrumverksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 att anta förslaget till ny detaljplan.

Kommunfullmäktiges protokoll.

Planhandlingar

Plankarta Godtemplaren 2 och del av kvarteret SockenmagasinetPDF

Planbeskrivning Godtemplaren 2 och del av kvarteret SockenmagasinetPDF