Starta livsmedelsföretag

Med livsmedelsföretag menas privat eller offentligt företag som hanterar livsmedel med eller utan vinstsyfte. Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan ska innehålla uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske. Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar.

Tänk på att registreringen för verksamheten är knuten både till ägaren och till lokalen. Därför upphör registreringen vid ägarbyten eller bolagsförändring (ändring av organisationsnummer). Byter verksamheten namn eller lokal så måste man lämna in en ny anmälan om registrering.

En verksamhet som inte är registrerad får inte startas. Vi är skyldiga att åtalsanmäla alla verksamheter som drivs utan att vara registrerade eller godkända.

Egenkontroll

Du som livsmedelsföretagare måste själv kontrollera att verksamheten uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav. Du ska även kontrollera riskerna i din livsmedelshantering så att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. För att få hjälp med utformning av din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller ta hjälp av livsmedelsverket.

Om du ska starta en animalieanläggning till exempel slakteri eller mejeri ska verksamheten i normalfallet godkännas av livsmedelsverket. Ta kontakt med livsmedelsverket för en bedömning i ditt ärende.

Kom ihåg att du som livsmedelsföretagare har ansvaret för att:

  • livsmedel som säljs eller överlåts är säkra, rätt märkta och spårbara
  • företaget uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen

När du har startat

När verksamheten kommit igång gör miljö- och byggkontoret kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör miljö- och byggkontoret regelbundna återkommande kontroller av verksamheten.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen debiteras efter det att kontrollen har utförts

Miljö- och byggnadsnämnden kan vid brister i livsmedelshanteringen förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner. Detta för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår.