Försäljning av lokalproducerat kött

Intresset för lokalproducerade livsmedel har ökat på senare år och miljö- och byggkontoret får ibland frågor från lantbrukare om vad som gäller om man vill sälja kött från den egna gården. Ibland får vi också frågor från konsumenter. Här informerar vi översiktligt om reglerna på området.

Hemslakt och husbehov

Djur som avlivats på gården utan att en veterinär har närvarat får bara ätas av ägaren och dennes hushåll. Det är inte tillåtet att sälja obesiktat kött från djur som slaktats på gården. Djuret måste ha besiktigats av veterinär före och efter slakt för att köttet ska få säljas.

Försäljning av kött från den egna gården

För att kött från den egna gården skall få säljas eller annars överlåtas för användning utanför den egna familjen skall djuret ha slaktas på ett godkänt slakteri. Kött från ett hemslaktat djur får inte säljas eller annars överlåtas för konsumtion.

Återtag

En vanlig fråga som vi får är vad som gäller kring återtag av kött från slakteriet. Det har blivit vanligare att lantbrukare tar återtag från slakteriet i och med att flera slakterier kan leverera köttet konsumentförpackat kylt eller fryst. I vissa fall kan lantbrukaren få köttet levererat hem till sin gård och i andra fall hämtar lantbrukaren själv köttet från ett kyl eller fryslager hos styckaren, slakteriet eller transportören. Lantbrukaren måste då hålla köttet kylt eller fryst tills det säljs till kund.

Registrering av livsmedelsföretag

Om försäljningen av kött från återtag uppnår en viss grad av organisation och en viss grad av kontinuitet, måste verksamheten vara registrerad som ett livsmedelsföretag. Krav på registrering gäller om man kyl- eller fryslagrar (eller på annat sätt förvarar) kött längre än 3-4 dagar per år eller om försäljningen sker en gång per månad eller oftare (genomsnittligt under året).

Om försäljning av kött från återtag sker någon eller några enstaka tillfällen per år behövs ingen registrering hos kommunen. Det gäller med förutsättning att köttet är veterinärbesiktat och säljs till konsument direkt det kommer tillbaka till gården och ingen lagerhållning sker.

Om du undrar var gränsen går för när man blir ett livsmedelsföretag kan du antingen skicka in en registrering för bedömning eller kontakta miljö- och byggkontoret.

Syftet med livsmedelskontroll är att se till att livsmedlen som säljs är säkra och redliga. Kontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att den som registreras som livsmedelsföretag ska betala kostnaden för kontrollen.