Klagomål inom miljö och hälsa

Om du vill lämna ett klagomål behöver du fylla i en klagomålsanmälan. Alla klagomål diarieförs.

För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att störningen är återkommande. Störningen behöver vara pågående för att miljö- och hälsoskydd ska handlägga ärendet. Klagomål på störningar som har pågått tidigare men nu upphört handläggs inte.

Anonyma klagomål

Kom ihåg att om du vill vara anonym ska du inte uppge namn eller telefonnummer. Miljö- och byggkontoret får inte hemlighålla vem som klagat om vi känner till vem det är. Om du väljer att inte lämna några kontaktuppgifter kan miljö- och byggkontoret inte återkoppla till dig.

Vid exempelvis en bullerstörning kan det vara nödvändigt att känna till vem som klagar för att kunna utreda hur stort bullerproblem det är på platsen där du störs.

Innan du lämnar ett klagomål

Det är bra om du själv ha tagit en första kontakt med den som orsakar störningen. Denne bör ha fått skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Bor du i flerbostadshus ska du kontakta fastighetsägare eller bostadsrättsstyrelse innan du kontaktar miljö- och byggkontoret om problemet. Får du ingen hjälp med att lösa problemet tar du kontakt med oss.

Avgifter för klagomål

Om ett klagomål efter inspektion visar sig vara befogat, det vill säga att någon orsakar en oacceptabel olägenhet eller miljöskada, så får den personen eller det företaget bekosta miljö- och byggkontorets arbete i ärendet. Vid obefogade klagomål tas inga avgifter ut.