Inomhusmiljö

I Miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga olägenheter som kan vara skadliga för människors hälsa. Bland annat finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Miljö- och byggkontoret arbetar med tillsyn av miljöbalkens bestämmelser och jobbar därför för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa, till exempel buller, kyla, radon, fukt och mögel.

Har du problem med inomhusmiljön i din lägenhet?

Om du upplever problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand ta kontakt med din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på miljö- och byggkontoret. Om vi då bedömer att situationen är en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Anmälningspliktiga verksamheter

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.

Anmälan ska göras till miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Egenkontroll

Alla som driver lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande är enligt Miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontrollen syftar till att förebygga och motverka fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakat besvär för hälsan eller för miljön.

Skolor och förskolor

Inomhusmiljön i skolor, förskolor och fritids är viktig för våra barn och ungdomar som tillbringar mycket tid inomhus.

Brister i inomhusmiljön misstänks bidra till att allergier och överkänslighet ökar. Underdimensionerad ventilation, brister i städning, hög bullernivå, rökning samt fuktskador i byggnader är exempel på faktorer som har negativ inverkan på barns hälsa. Det blir också svårare för barnen att koncentrera sig och ta till sig undervisning om inomhusklimatet inte fungerar.

Miljö- och byggnadsnämnden ska i sin tillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning, vård och annat omhändertagande. Tillsynen inriktas på att varje verksamhet ska uppfylla miljöbalkens krav på kunskap om den egna verksamheten så att hälsoriskerna minimeras. Detta sker bland annat genom granskning av skolornas egenkontroll.

Lokaler för allmänna ändamål

Verksamheterna nedan omfattas inte av anmälningsplikt men däremot ska miljö- och byggnadsnämnden utöva tillsyn på dessa.

  • Lokaler för hygienisk behandling
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande