Fastighetsägares ansvar

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller med mera kan leda till dålig inomhusmiljö.

Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, till exempel luftföroreningar och buller från trafik. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Egenkontroll

Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för verksamheten. Med det menas att fastighetsägaren på ett systematiskt sätt ska planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte för att undvika hälsoproblem för de boende, skador på miljön och onödiga kostnader för fastighetsägaren.

Det ska finnas rutiner för hur fastigheten ska kunna kontrolleras regelbundet. Rutiner ska också finnas för att fånga upp klagomål, meddela berörda om hanteringen av problemet, se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid samt kontrollera att åtgärderna fungerar.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd om bland annat ventilation, fukt och mikroorganismer, buller, temperaturer och radon inomhus. Läs mer om inomhusmiljö på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ventilationskontroll (OVK)

Flerbostadshus ska enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:16) genomgå återkommande funktionskontroller för att säkerhetsställa att ventilationssystemet uppfyller sitt ändamål och fungerar tillfredsställande.