Djurhållning

Djurhållning ska ske så att det inte uppstår störningar och olägenheter för människor. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynen enligt Miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att ha häst, get, får, svin, nötkreatur samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Läs mer i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Vindelns kommun Pdf, 110 kB..

För att söka tillstånd, använd blanketten Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan och skicka till miljö- och byggkontoret.

Djurskydd

Alla djurägare ansvar för att djuren behandlas väl och skyddas från onödigt lidande.
Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddskontrollen i kommunerna. Tillsynsverksamheten omfattar bland annat djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur och transporter.

Hönshållning i detaljplanerat område

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla höns i område med detaljplan. Det framgår av 2 § i Vindelns kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

För att söka tillstånd ska blanketten Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan fyllas i.

Bra att veta inför ansökan

Du bör informera dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns. Se till att de blir underrättade i god tid och ta hänsyn till deras inställning och önskemål.

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av tillståndansökan för hållande av höns. Avgiften är fastställd enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Råd för hönshållning

Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns.

Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.

Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt från djurskydds- och djurhälsosynpunkt, och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen med sandbad, sittpinne, rede, yta, ventilation, ströbyten med mera. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddet.

Katt, hund och häst

Katter

På grund av kattens naturliga beteende kan den vara svår att hålla inom begränsade områden, detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte orsakar olägenheter och stör omgivningen tex genom föroreningar i sandlådor, på andras tomter och på lekplatser.

Hundar

Hundägaren måste visa hänsyn för omgivningen. Skällande hundar och föroreningar från hundar kan upplevas störande. I Vindelns kommun får hundar inte vistas i lekparker, på ordnande badplatser samt på begravningsplatser. Hundar måste hållas kopplade på försäljningsplatser, campingplatser, vid offentlig tillställning, i särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår, motionsslingor och parker.

Föroreningar från hundar ska plockas upp!

Miljö- och byggkontoret får in många samtal om skällande hundar. Enligt gällande praxis får man under dagtid acceptera en viss störning från skällande hundar, men inte så att det blir till en olägenhet för människors hälsa. Nattetid kl. 22-07 ska det däremot vara tyst.

Hästar

Hästägare ansvarar för att föroreningar från hästar plockas upp från gator, vägar, torg, grönområden och parkeringsplatser inom detaljplanelagt område.

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för hållande av häst. För häststallar krävs normalt bygglov. Vid fler än fyra stallplatser krävs dessutom förprövning hos Länsstyrelsen angående djurskyddsfrågor.

Fågelmatning

Att mata fåglar är tillåtet om det sker utan olägenhet för människor eller miljön. Det är inte nödvändigt att mata fåglar under vår, sommar och höst för att de ska överleva, då finns tillräckligt med mat i naturen.

Tänk på att fågelmat som hamnar på marken kan locka till sig råttor. Större fåglar som duvor, måsar och kråkfåglar kan upplevas störande för omgivningen. För att förhindra att råttor och större fåglar dras till tomten använd fågelbord och fröautomater för småfåglar, undvik att slänga mat direkt på marken samt se till att avfall förvaras i skadedjurssäkra behållare.