Försäljning av läkemedel

Företagare som vill sälja läkemedel måste först anmäla det till Läkemedelsverket. Kommunen har ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs. Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den näringsidkare som avser bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel först anmäla handeln till Läkemedelsverket.

Enligt förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel ska Läkemedelsverket underrätta de kommuner där detaljhandeln bedrivs om inkomna anmälningar.

Årsavgift

Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel ska, enligt regeringens förordning, betala en årsavgift till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Dessutom har kommunerna enligt lagen rätt att ta ut en avgift för sin kontroll. Avgiften fastställs av kommunfullmäktige.

Regelverk och kontroll

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen uppfylla ett antal krav. Läkemedelsverket har ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandel i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta gäller bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering av läkemedlen.

Till föreskrifterna finns en vägledning för verksamhetsutövarna och en vägledning för kommunerna. En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket.

I Vindelns kommun är det miljö- och byggkontoret som utför kontrollen. Om det finns brister vid kontrollen rapporterar kommunen det till Läkemedelsverket som då vidtar åtgärder.

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel inryms i begreppet vissa receptfria läkemedel.