Vinterväghållning

Kommunens rutiner för plogning, hyvling och halkbekämpning

Snöröjning startar vid ett snödjup på sju centimeter om inte kommunen beslutar om extra plogsväng. Vid plogning rensas inga infarter till fastigheter. Vid hyvling däremot, rensas alla infarter med hjälp av en eftergående hjullastare. Kommunen tar inte ansvar för snöhögar lämnade på vägområdet som kan medföra att grannen får mer snö på sin infart.

Huvudgator rensas ett flertal gånger per år med hyvel och bostadsgatorna minst en gång per år.

Avjämning och halkbekämpning utförs med kommunens lastbil med underbett.

Fastighetsägarens ansvar

Det finns sandningssand som fastighetsägare får hämta i mindre mängd vid kommunens förråd i Vindeln.

Ta bort växter som är i vägen

Träd och buskar som inkräktar på gatumark och är till hinder för gående, entreprenörer och andra trafikanter ska tas bort av fastighetsägaren, även sådant som skymmer vägmärken och gatubelysning. Åtgärdar inte fastighetsägaren detta så kommer vi att ta bort det på fastighetsägarens bekostnad.

Underlätta snöröjning och halkbekämpning

  • Använd inte allmän plats som snöupplag. Planera så att du rymmer din snö på din egen tomt.
  • Skotta inte ut snö från egen tomt eller garageinfart på gatan eller framför plogvallar. Den snön riskeras att plogas in på grannens infart eller bli en trafikfara. Om något händer kan du bli ansvarig.
  • Ställ inte bilar eller annat som hindrar snöröjningen på gatan.
  • Placera sopkärlet så att det inte är i vägen för snöröjningen och kom ihåg att ta in det när det är tömt. Sopkärlet får inte placeras på vägbanan eller trottoaren.
  • Placera brevlådan en bit från vägen. Märk gärna ut den med pinne eller käpp. Det är fastighetsägarens skyldighet att skotta framför brevlådan.
  • Det är fastighetsägarens ansvar när snö eller is rasar från tak och ut på gatuområdet. Vi vill uppmana dig att se över dina tak och sätta takrasskydd där det behövs.

Tack på förhand!

Anmäl skador som uppstår

Skador som uppstår vid snöröjning ska du utan dröjsmål anmäla till Vindelns kommun. Uppställda föremål som inte är tydligt uppmärkta och skadas inom vägområdet ersätts inte.

Staket ska vara i sådant skick och hållfasthet att det klarar normal plogning. Krav på ersättning eller återställning kan du bara göra för skador som uppkommer inom din fastighet.