Värmepump

Innan du inrättar en värmepump måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Värmepumpar kan anslutas till olika värmekällor som jord, berg och vatten. Luftvärmepumpar omfattas inte av anmälningskravet.

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativt effekt på miljön. Därför behöver du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden när du ska installera en sådan värmepump.

För installation av luftvärmepump krävs inte anmälan, men tänk på att välja en placering så att grannar inte störs av buller.

I vår handläggning tar vi hänsyn till var du placerar din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till vatten och mark, men också för att förebygga att olika värmepumpsanläggningar tar värme ifrån varandra. Om platsen där värmepumpen ska placeras ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla.

Försäkra dig om att företaget som borrar är certifierat

Företag som borrar ska vara certifierade enligt de riktlinjer som Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, tagit fram. Certifierade brunnsborrare är utbildade och har förbundit sig att följa de anvisningar som finns i SGU:s Normbrunn -16.

Brunnsborrare är alltid skyldiga att rapportera nya energibrunnar till Brunnsarkivet, SGU. Om brunnsuppgift ej insänds till SGU är brunnen ej godkänd enligt normförfarandet.

Informera dina grannar

Informera grannarna om dina planer i ett tidigt skede. Om ni är flera som funderar på att installera värmepumpsanläggningar bör ni komma överens om den bästa lösningen. Avståndet mellan två skilda borrhål ska vara minst 20 meter för att få ut full effekt. Om borrhål ska placeras närmare än 20 meter från fastighetsgräns kan medgivande från granne behövas.

Vid borrning måste borrvattnet avslammas

Borrvattnet ska avslammas väl i en eller flera containrar. Borrkax får inte hamna i dagvattenledningar eller på gatan. Det avslammade vattnet ska i första hand ledas ut på genomsläpplig mark, så som gräs eller grus, på den egna fastigheten.

Ventilation i huset

Har du självdragsventilation i huset så tänk på att den kan påverkas om du byter uppvärmningssätt.

Skyddsavstånd

  • Avståndet mellan energibrunn och bergborrad enskild dricksvattenbrunn bör vara minst 30 meter.
  • Avståndet mellan energibrunn och enskild avloppsanläggning bör vara minst 30 meter.
  • Avståndet mellan energibrunn och grävd enskild dricksvattenbrunn bör vara minst 20 meter.
  • Avståndet mellan två energibrunnar bör vara minst 20 meter.
  • Avstånd mellan energibrunn och tomtgräns mot gata eller allmän mark ska vara minst fyra meter.
  • Avstånd mellan energibrunn och allmän VA-ledning ska vara minst fem meter.
  • Avstånd mellan energibrunn och husvägg bör vara minst fyra meter.

När får jag besked och kan starta?

Inom sex veckor från dess att du skickar in din anmälan om installation av värmepump. Anmälan finns både som e-tjänst och blankett.

Du får ett skriftligt beslut från miljö- och byggnadsnämnden som vinner laga kraft tre veckor efter beslutsdatum, om inte beslutet överklagas. Du får påbörja installationen efter att beslutet vunnit laga kraft.

Miljösanktionsavgift

Det är viktigt att du anmäler din värmepump innan den installeras. I annat fall kommer miljö- och byggnadsnämnden ta ut en avgift på 1 000 kronor i miljösanktionsavgift.