Strandskydd

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Strandskyddet gäller både bebyggda och obebyggda tomter. I Vindelns kommun har vi inget område med utökat strandskydd.

Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddsdispens

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det vill säga ett undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att det ska vara möjligt att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen, och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt.

Du behöver till exempel ansöka om dispens för att bygga en brygga, bygga nytt eller för att bygga ett förråd. När det gäller om- och tillbyggnader kan du också behöva ansöka om dispens. I de flesta fall är det kommunen som prövar ansökningar om dispens, men är området där du vill söka dispens skyddat på annat sätt kan det vara länsstyrelsen som gör prövningen av din dispensansökan.

För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får det man vill göra inte påverka syftet med strandskyddet negativt. Allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv måste alltså tryggas.

Fri passage med mera

I ett dispensbeslut ska fri passage lämnas mellan strandlinjen och den byggnad eller anläggning man fått dispens för. När dispens lämnas ska beslutet också innehålla en tomtplatsavgränsning, det vill säga i beslutet ska anges vilket område som får tas i anspråk som tomt.

Ett dispensbeslut kan innehålla villkor, till exempel om att man ska sätta upp ett staket runt sin tomtplats. Ett dispensbeslut gäller inte om man inte börjat med det man fått dispens för inom två och inte har avslutat det inom fem år från det att beslutet blev slutligt (vann laga kraft).

Särskilda skäl

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från förbuden att
bygga nära stränder. Inom områden som är utpekade för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) godtas dessutom ytterligare skäl.

Som särskilda skäl vid prövningen av en dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.


Observera att även om man har ett sådant här särskilt skäl för dispens, får det man vill göra inte heller försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

När behöver jag ansöka om dispens?

Dispens från strandskyddet behövs i de flesta fall

Dels för att uppföra en ny byggnad på strandskyddat område, förutom för särskilda näringar i vissa undantagna fall. Men också till exempel för att bygga en brygga eller ett förråd på strandskyddat område.

När det gäller om- och tillbyggnader kan det också vara nödvändigt i de fall storleken på hemfridszonen påverkas. Hemfridszonen är det område kring till exempel ett hus där allemansrätten inte gäller och om denna zon utökas av en tillbyggnad kan dispens behövas.

Bygglov ger inte dispens

Grundregeln är att alla ändringar inom strandskyddsområde kräver dispens. Även om bygglov har beviljats, innebär det inte att dispens från reglerna om strandskydd har beviljats. Dispens måste sökas separat. Även där bygglov normalt inte behövs, till exempel vid byggande av friggebod, måste strandskyddsdispens sökas.

När behöver jag inte en dispens?

För Västerbottens län har Länsstyrelsen föreskrivit att strandskydd inte gäller kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter.

Om det har angetts en tomtplatsavgränsning i ett tidigare beslut om strandskyddsdispens så gäller dock undantaget från strandskydd endast inom denna avgränsning.

​Vissa lättnader för komplementbyggnader och tillbyggnader på småhustomter

Ska du göra en mindre tillbyggnad eller bygga en ny komplementbyggnad inom en etablerad tomtplats behöver du inte alltid söka strandskyddsdispens, enligt Länsstyrelsen i Västerbottens beslut.

Två kriterier ska vara uppfyllda:

  1. Tillbyggnaden/komplementbyggnaden ska placeras inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och
  2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens

Ibland saknas det ett dispensbeslut som anger en tomtplats och då räcker det med att förutsättningarna under punkt 1 är uppfyllda.

Ekonomibyggnader kan vara undantagna

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet. Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringen, och att den måste ligga inom strandskyddsområde. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd.

Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, utan kräver alltså dispens från strandskyddet.