Riva

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Utanför planlagt område räcker det med rivningsanmälan i de allra flesta fall.

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan. Även i områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov, om kommunen bestämt det i områdesbestämmelserna.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader. En anmälan om rivning krävs för byggnader som inte omfattas av kravet på rivningslov enligt ovan.

Vid rivning krävs att du lämnar in ritningar och en kontrollplan där det framgår hur rivningsavfallet ska tas om hand. Vid en stor rivning kan kontrollansvarig krävas.