Lediga tomter

I Vindelns kommun finns lediga tomter för dig som vill bygga nytt. Idag finns ett drygt 50-tal prisvärda småhustomter i tätort som i våra livaktiga byar.

Lediga, reserverade och sålda tomter kan du se via vår digitala kartaportal. Vid respektive tomt finns fakta om fastigheten (pris, tomtyta, byggrätt).

Kartportalen fungerar bäst via en dataskärm, men går också att använda i mobilen.

Öppna kartan i en egen flik Länk till annan webbplats.

Tomtens pris

Priset för en tomt varierar beroende på var i kommunen tomten som du är intresserad av ligger. Aktuella priser framgår av kommunens prislista för kommunal tomtmark.

Utöver priset för själva tomten tillkommer många andra avgifter som du bör ta reda på innan du bestämmer dig för köp. Förutom kostnaden för tomten, nybyggnadskartan och själva husbygget tillkommer kostnaden för anslutningar av olika slag, vatten, avlopp, el med mera.

Dessutom måste du betala för att söka lagfart och bygglov. Som tomtköpare är det ditt ansvar att undersöka vad som gäller för dessa anslutningar och ansökningar.

Att reservera en tomt

Om du hittat en ledig tomt som du är intresserad av kan du ansöka om att få den reserverad till dig under en kortare tid.

Ansökan om reservation av tomtmark gör du skriftligt till Vindelns kommun; vindelns.kommun@vindeln.se I intresseanmälan ska alltid framgå vem eller vilka som ansöker om reservation samt fastighetsbeteckningen på den fastighet som sökande är intresserad av.

Viktigt att ange samtliga blivande ägare som sökande

Om ni är två eller flera som gemensamt ska äga tomten när allt är klart så är det viktigt att ni redan vid ansökan om reservation anger samtliga som sökande. Vindelns kommun kommer att sälja tomten endast till den eller dem som angivits i ansökan om reservation!

När din ansökan kommit till kommunen kommer vi så snart som möjligt meddela om du får din reservation eller inte. Om ansökan uppföljer villkoren för reservation av tomtmark så reserveras tomten till dig/er. Villkoren hittar du längre ner på sidan.

Ansök om bygglov inom åtta månader efter reservation

När du har fått din tomt reserverad så bör du direkt börja arbetet med att ta fram ritningar och andra bygglovshandlingar för det du har tänkt bygga. Du måste skicka in en komplett ansökan om bygglov inom åtta månader från det att du fick din reservation.

Ansökan om bygglov handläggs av miljö- och byggkontoret. Byggnadsinspektören svarar på frågor och ger dig råd angående bygglovet. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid. Handläggning av en ansökan om bygglov kan ta upp till tio veckor. Ibland kan grannars yttrande behövas eller ärendet behöva kompletteras på annat sätt, vilket kan förlänga handläggningstiden.

Om du inte har ansökt om bygglov inom åtta månader så gäller inte längre din reservation. Vi skickar i sådant fall ett meddelande för att informera dig om det.

Detta bör du göra under reservationstiden

 • kontakta kreditgivare.
 • kontakta småhusleverantörer/snickare.
 • undersöka förutsättningarna för marken och att bygga på den.
 • undersöka om det finns några bestämmelser i detaljplanen som påverkar eller begränsar ditt kommande byggprojekt.


Tillstånd kan behövas för markundersökning och markarbete

Kontakta alltid miljö- och byggkontoret för att få information om vilka tillstånd du behöver och vilken typ av undersökning som kommer att krävas i samband med ditt bygglov.

Markundersökningar

Markundersökningar på tomten kan vara till exempel att låta utföra en geoteknisk undersökning för att få reda på markförhållandena. Detta för att veta vilken grundläggning som behövs för huset, men också för att inte stöta på oplanerade kostnader vid beredning av marken. Det är viktigt att i förväg komma överens med Vindelns kommun om du vill låta utföra en undersökning. Gropar eller borrhål ska återställas så att inte risk för skada kan uppstå.

Markarbeten

Markarbeten innebär ett direkt ingrepp i marken, det vill säga att fylla upp eller gräva ur före grundläggning. Först när du är ägare av tomten får du göra ingrepp i marken, om inte du har kommit överens om något annat med kommunen. Det är dock viktigt att se till att du har alla tillstånd som behövs för de ingrepp som du vill göra. Innan du har ett beviljat bygglov kan det innebära att du måste söka ytterligare tillstånd, exempelvis marklov.

Beställ en nybyggnadskarta i god tid

Kartan krävs som underlag för att din bygglovsansökan ska kunna beviljas.
Nybyggnadskartan är en detaljerad karta för bara en enda tomt med bland annat höjd- och längdmått inritade. Du ser också var anslutning av vatten och avlopp går in till tomten.

Nybyggnadskartan är ett stöd för arkitekten eller husfirman när byggnaden ska projekteras, men också för beräkning av markschakt, sockelhöjd, vatten- och avloppsanslutning med mera.

För kommunala villatomter bjuder Vindelns kommun på avgiften för framtagande av en nybyggnadskarta. Beställ nybyggnadskartan i god tid hos miljö- och byggkontoret.

Bygg inom två år efter bygglov

Efter det att bygglov beviljats så kommer vi att skriva ett köpekontrakt där tomten överlåts från Vindelns kommun till dig. I köpekontraktet står när du ska betala köpeskillingen och när du får tillträda fastigheten.

Alla tomtförsäljningar i Vindelns kommun görs med villkor om att fastigheten måste bebyggas inom två år. Om fastigheten inte blivit bebyggd inom dessa två år återgår fastigheten till kommunens ägo och köpeskillingen betalas tillbaka.

Om du tar hjälp av bank eller annan kreditgivare för att finansiera ditt bygge så bör du för säkerhets skull kontakta dessa i god tid för att försäkra dig om att detta villkor inte är något problem för din bank eller kreditgivare.

Sök lagfart inom tre månader efter köpet

Kom ihåg att söka lagfart på din nya fastighet inom tre månader. Lagfart söker du hos Lantmäteriet.

Kommunala villatomter säljs i befintligt skick

När du bygger ditt hus ska du själv förvissa dig om att rätt grundläggningsmetod väljs samt ombesörja och bekosta eventuell kompletterande grundundersökning. Uppstår det några problem med din tomt bör du kontakta miljö- och byggkontoret innan du åtgärdar något.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp är normalt framdraget till tomtgränsen. Kommunens VA-bolag, VAKIN, ger besked om anslutningspunkter. Du kontaktar själv ledningsägare för anslutning till elnät samt i förekommande fall till fjärrvärme och fiber. Kommunens handläggare av tomtförsäljningar kan hjälpa dig med kontaktuppgifter.

Om du ångrar dig

Om du ångrar dig under reservationstiden och inte längre har för avsikt att bygga på tomten ska du omgående meddela det till Vindelns kommun.

Övriga villkor

Vindelns kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentbostad och vill förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

 • Reservation kan endast göras för fysiska personer. Reservation kan inte göras för företag, föreningar, stiftelser eller andra juridiska personer.
 • Sökande ska vara minst 18 år gammal.
 • En och samma person får inte inneha flera reservationer samtidigt.
 • Äkta makar eller personer som sammanbor får endast inneha en reservation av tomtmark.
 • Samtliga uppgifter om eventuell medsökande ska fyllas i på anmälan. Medsökande får inte läggas till i efterhand.
 • Reservationen är personlig och får inte överlåtas.
 • Sökande har skyldighet att skriftligen själv anmäla eventuell namn- eller adressändring som sker efter det att ansökan om reservation lämnats in.
 • Kommande köpeavtal tecknas endast med den/dem som har angivits på ansökan om reservation.
 • Köparen förbinder sig att inte överlåta fastigheten utan Vindelns kommuns medgivande inom två år från överlåtelseavtalets tecknande.
 • Sökande som enligt detta regelverk förvärvat en fastighet kan inte få någon ny fastighet reserverad inom fem år från det att han eller hon förvärvat den första fastigheten.
 • Tomterna som säljs är tänkta för villabebyggelse. Därför finns ett krav att din tomt måste bebyggas med ett hus som är så stort att det minst täcker 8 % av tomtens yta.