Eldstad

Nyinstallation eller ändring av eldstad, kamin eller fast bränslepanna kan kräva en anmälan till miljö- och byggkontoret.

Du får påbörja installationen först efter du har fått ett startbesked. För att startbesked ska kunna lämnas måste ett antal krav uppfyllas. I startbeskedet framgår det vilka handlingar som ska lämnas in för slutbesked. Installationen får inte tas i bruk innan du har fått beslut om slutbesked.

Vi tar ut en granskningsavgift i samband med anmälan. Fakturan skickas ut efter att du fått ditt beslut.

Handlingar som krävs för anmälan

  • Ifylld anmälningsblankett.
  • Teknisk dokumentation som beskriver vilken eldstad som är avsedd att installeras och som visar att den är miljögodkänd.
  • Om fasaden påverkas, som till exempel av utanpåliggande rökkanal eller ny skorsten, krävs fasadritningar.
  • Om det finns flera byggnader på fastigheten krävs en situationsplan som visar vilken byggnad som berörs av installationen.

När vi har fått din anmälan

Under handläggningen av ditt ärende kontrollerar vi om kaminen är miljögodkänd och
om det finns några direkta tekniska hinder med placeringen, samt om gällande myndighetskrav uppfylls.

Först efter vi har godkänt anmälan kan du påbörja installationen.

Observera att en sotare alltid ska besikta installationen innan den tas i bruk!

Tips och råd för en lyckad installation

  • Ta tidigt kontakt med skorstensfejaren för att få råd om placering, storlek på eldstaden samt brandskyddsdetaljer och uppstigningsanordningar.
  • Skorstenen bör mynna över nock och vara minst 1 meter över taktäckningen
    Tänk på att kaminer och skorstenar är tunga. Försäkra dig om att bjälklaget kommer att hålla.
  • Att elda kräver mycket syre och rumsluften påverkas. Se till att rummet har god ventilation.