Olovligt byggande - svartbygge

Att bygga utan bygglov kallas för olovligt byggande eller svartbygge. Det kan bli dyrt att bygga olovligt då ett så kallat svartbygge medför straffavgifter. Du kan dessutom riskera att behöva riva om det inte går att bevilja bygglov i efterhand.

Sanktionsavgifter

Miljö- och byggnadsnämnden kan ta ut byggsanktionsavgift på upp till 50 prisbasbelopp vid olovligt byggande.

Nämnden kan också ta ut sanktionsavgifter bland annat om byggnation har påbörjats utan att startbesked eller om en anläggning eller byggnad har tagits i bruk utan att ett slutbbesked.

Lov i efterhand

Ibland kan bygglov beviljas i efterhand. Om miljö- och byggnämnden bedömer att det är troligt att man får lov för det man byggt, kan nämnden ge fastighetsägaren möjlighet att inom en viss tid ansöka om lov. Även om bygglov ges i efterhand tas en sanktionsavgift ut.

Beslut om rättelse

Om miljö- och byggnadsnämnden inte kan bevilja bygglov i efterhand beslutar de om en så kallad rättelse. Det kan innebära att det som byggts olovligt måste rivas.