Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en fungerande ventilation. I förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem finns regler om vilka byggnader som berörs, fastighetsägares skyldigheter, besiktningsintervaller, kompetenskrav på besiktningsmän med mera.

Ansvar

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och byggförordningen (2011:238) och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2011:16).

I Vindelns kommun ansvarar miljö- och byggkontoret för registrering, registerhållning och övervakning.

Gäller inte för alla byggnader

Kravet på funktionskontroll av ventilationssystem gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedd för totalförsvaret.

Besiktning

Funktionskontroll av ventilationssystem ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk (första besiktning) och vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Endast en certifierad funktionskontrollant får utföra kontrollen.


Intyg om genomförd besiktning

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet och ange datum för besiktningen.

Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden och se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående.