Förhandsbesked

Om du vill bygga något som kräver bygglov kan du först söka ett förhandsbesked från kommunen, för att ta reda på om det alls är möjligt att bygga det du tänkt. På så sätt kan du slippa lägga tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan. Byggnadsnämnden tar ut en avgift för förhandsbesked.

Förhandsbeskedet prövar om platsen är lämplig för en viss åtgärd

Förhandsbeskedet prövar om platsen är lämplig för det som du vill bygga, och kräver inte lika detaljerade handlingar som en bygglovsansökan. Byggnadsnämnden undersöker om just den typ av byggnation du planerar kan byggas på platsen, utifrån bestämmelserna i andra kapitlet i plan- och bygglagen samt riktlinjer i översiktsplanen. Grannar ges möjlighet att yttra sig, och i vissa fall även myndigheter.


Förhandsbesked kan behövas utanför detaljplanerat område

I ett detaljplanerat område talar detaljplanen om vad du får bygga, men utanför detaljplanerat område är det mer osäkert. Därför kan det vara bra att söka förhandsbesked först. Ett positivt förhandsbesked kan också underlätta om du vill stycka av mark till en ny fastighet. Exakt placering eller utformning behöver inte anges i ansökan, utan görs senare i bygglovsansökan. Däremot kan förhandsbeskedet ställa upp ett antal villkor inför bygglovet, exempelvis krav på viss utformning eller placering av utfart för att den ska vara trafiksäker.


Ansök i god tid

Beslut ska ges senast 10 veckor efter din ansökan, men byggnadsnämnden kan förlänga handläggningstiden till högst 20 veckor i de fall utredningen kräver längre tid. Tiden räknas från det att din ansökan anses komplett, det vill säga när alla handlingar som behövs för att handlägga din ansökan kommit in till byggnadsnämnden. Om ingen överklagar beslutet inom tre veckor från beslutsdatum, vinner beslutet laga kraft.


Ett positivt förhandsbesked gäller i två år

Efter ett beslut om positivt förhandsbesked kan du lämna in en bygglovsansökan, där byggnationens slutgiltiga utformning prövas. Detta ska göras inom två år efter att beslutet vunnit laga kraft.