Bygglov från start till mål

Innan du ansöker om bygglov, ta reda på vad som gäller för ditt projekt och vilka handlingar du ska lämna in. För vissa åtgärder som inte är bygglovspliktiga krävs en anmälan. Här får du en överblick över processen.

När du vill bygga nytt, bygga till eller ändra en byggnad behöver du vanligtvis bygglov. Du behöver också bygglov i de flesta fall när du ska:

 • sätta upp mur eller plank
 • bygga inglasad altan
 • ändra användningen av en byggnad, till exempel från kontor till bostad
 • ändra det yttre på hus, till exempel färgsättning, tak- eller fasadmaterial
 • sätta upp skyltar eller ljusanordningar

Här kan du läsa mer om processerna

Bygganmälanprocesserna Pdf, 84.9 kB.
Bygglovsprocessen Pdf, 123.9 kB.

1. Ansökan

Gör ansökan via vår e-tjänst eller med hjälp av blankett.

Följande handlingar ska ingå i ansökan:

 • Anmälan kontrollansvarig (om kontrollansvarig behövs - kontakta bygglovshandläggare för vad som gäller för just ditt ärende)
 • Planritningar, skala 1:100
 • Fasadritningar, skala 1:100
 • Sektionsritningar, skala 1:100
 • Situationsplan (i lämplig skala, förslagsvis skala 1:300, 1:500, 1:1000)
 • Översiktskarta (med koordinater om det handlar om en stor fastighet)
 • Om faktura ska betalas av någon annan än sökande ska även en fullmakt bifogas.
 • Handlingar för beslut om startbesked. Endast vid tillbyggnader/ändring av ett en- eller tvåbostadshus och om kontrollansvarig (KA) ej behövs.

Andra ritningar och beskrivningar kan komma att behövas för just ditt specifika ärende.

Observera att du måste redovisa dörrbredder och nivåskillnader på planritningen. Anledningen till detta är att ansökan måste granskas ur tillgänglighetssynpunkt.

2. Handläggning inleds

Kommunens handläggare gör en första granskning för att kontrollera att:

 • åtgärden kräver bygglov (eller annat lov)
 • ansökan är komplett (att alla nödvändiga handlingar finns med)
 • att ritningarnas kvalitet är tydliga/fullständiga för att avgöra ärende.

Om ansökan inte är fullständig ber handläggaren dig att komplettera ansökan med det som saknas.

När en fullständig ansökan om lov eller anmälan har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden skickas ett mottagningsbevis till dig.

Du har rätt att inom 10 veckor från det ärendet anses vara komplett enligt miljö- och byggnämnden, få ett besked. Detta kan dock förlängas till 20 veckor om handläggningen kräver det. Så var ute i god tid med din ansökan. I samband med handläggning kommer även en bygglovsavgift att tas ut.

3. Grannhöran

Kommunen behöver i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig. Inkomna yttranden utgör därefter en del av det underlag som ligger till grund för miljö- och byggnadsnämndens beslut.

Avvägning ska göras mellan de olika enskilda intressena.

4. Beslut, expediering och kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden kan bevilja ansökan om lov och samtidigt ge startbesked för enklare åtgärder. Om miljö- och byggnadsnämnden tar ett gemensamt beslut om lov och startbesked måste beslutet uppfylla samtliga krav på innehåll för både lov och startbesked.

Beslutet delges eller meddelas berörda och kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

5. Överklagande

Kommunens beslut kan överklagas av berörda. Eventuella överklaganden skickas till kommunen, men avgörs av länsstyrelsen.Handläggaren avgör först om omprövning ska ske. Omprövning innebär att handläggaren förstår att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Om så ska beslutet ändras.Om inte omprövning är aktuellt och om överklagandet inkommit i rätt tid skickas överklagandet med alla handlingar vidare till länsstyrelsen för avgörande.

6. Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Något meddelande om att lovet vunnit laga kraft skickas dock inte till sökanden

7. Tekniskt samråd

Om ärendet kräver en kontrollansvarig (KA) eller om byggherren har begärt det ska ett tekniskt samråd hållas. Tekniskt samråd behövs inte om det är uppenbart onödigt, exempelvis vid vissa enklare åtgärder.

8. Startbesked

En åtgärd som kräver lov eller anmälan får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande föreskrifter.

9. Arbetsplatsbesök

För byggprojekt där det har hållits tekniskt samråd görs minst ett arbetsplatsbesök.

10. Slutsamråd och slutbesked

När ärenden som kräver tekniskt samråd avslutas ska ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart obehövligt.

Slutsamrådet hålls normalt på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Ärendet avslutas med ett slutbesked. Tas ett byggnadsverk helt eller delvis i bruk utan slutbesked utfaller straffavgift (byggsanktionsavgift)

För vissa nybyggnationer där bygglovsansökan inkommit till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller senare, krävs att klimatdeklaration lämnas in till Boverket. Det innebär att byggherren ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Alla byggnader omfattas inte av kravet. Läs mer om klimatdeklarationer.