Åtgärder som kräver lov eller anmälan

Har du planer på att bygga nytt, bygga till eller göra andra ändringar? Då kan du behöva söka bygglov, rivningslov, marklov eller göra en anmälan. För en- och tvåbostadshus är vissa enklare åtgärder undantagna från bygglovsplikten.

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.

För att riva byggnader eller delar av byggnader kan det krävas rivningslov. Istället för rivningslov krävs det ibland en anmälan till byggnadsnämnden. För vissa byggnader krävs varken rivningslov eller anmälan.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier

 • De som kräver bygglov, rivningslov eller marklov
 • De som kräver anmälan
 • De som varken kräver lov eller anmälan - Bygglovsbefriade åtgärder

Gemensamt för både lov- och anmälningsärenden är att du inte får påbörja byggnadsåtgärden utan ett startbesked eller ta den i bruk utan ett slutbesked. Om så sker kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

När behövs bygglov, rivningslov eller marklov?

Bygglov krävs vid:

 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Fasadändring: En sådan åtgärd som ändrar byggnadens utseende, till exempel byte av fönster eller fasadfärg.
 • Väsentlig ändring av en byggnads användning, till exempel från bostad till kontor.
 • Anordning eller väsentlig ändring av vissa anläggningar, till exempel upplag, plank eller murar.

Marklov kan krävas vid:

 • Schaktningar eller fyllningar.
 • Trädfällning och skogsplantering.

Rivningslov krävs vid:

 • Rivning av hel byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan.
 • Även i områden med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov, om kommunen bestämt det i områdesbestämmelserna.

När behövs anmälan?

Anmälan krävs vid:

 • Rivning av huvudbyggnad utanför planlagt område.
 • Nyinstallation eller väsentlig ändring av vatten och avlopp i en byggnad eller tomt. Även vid installation av eldstad, rökkanal, hiss och ventilation i byggnader samt uppförande av ett vindkraftverk. I vissa fall kan dessa installationer även kräva bygglov.
 • En ändring av byggnad som påverkar brandskyddet eller bärande konstruktioner, till exempel vid ändrad planlösning.
 • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.
 • Attefallsåtgärder