Sophämtning och återvinning

Sortera dina sopor. När du källsorterar kommer ditt avfall till användning på nytt. Återvinning spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle.

Källsortering

Källsortering innebär att sortera där avfallet uppkommer. Att sortera ut avfall som inte hör hemma i soppåsen och i stället lämna dem på rätt ställe. Tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och kartong/papp/wellpapp, kan du lämna på återvinningsstationerna. Annat sorterat avfall lämnar du på återvinningscentralen.

Sophämtning av restavfall och matavfall

Genom att källsortera bidrar du till att material och energi kan återvinnas. Men allra bäst för miljön är att minimera avfallsmängderna. Släng aldrig avfall du är osäker på i soppåsen utan lämna in det på närmaste återvinningscentral.

Alla hushåll ska sortera ut matavfall. Viktavgiften är lägre för matavfall än för restavfall. Ditt utsorterade matavfall rötas och blir till biogas, ett av världens renaste drivmedel.

När du sorterat ut förpackningar, matavfall och allt som kan återbrukas eller återvinnas lägger du ditt restavfall i en påse i den gröna tunnan.

Förändring av sophämtning

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Du kan få uppehåll i hämtningen av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av åtta månader. För fritidshus kan du få uppehåll om fastigheten inte kommer att nyttjas under minst en hel hämtningssäsong (15 maj – 15 oktober).

Ansökan om uppehåll behöver du göra för permanentbostad senast en månad före aktuell uppehållsperiod och för fritidshus senast 15 april det året du önskar uppehåll.

Uppehållet gäller max två år från datum i beslutet.

Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall

Om du som fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare själv kan ta hand om ditt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan du om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

I ansökan krävs det en utförlig redogörelse för hur du kommer att ta hand om hushållsavfallet. Enligt kommunens avfallstaxa ska dock grundavgiften betalas även om befrielsen beviljas. Befrielsen gäller i högst fem år.

Gemensam avfallsbehållare

Maximalt två hushåll kan dela på en gemensam behållare för hushållsavfall. Kontakta Vakin för mer information.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna är till för hushållens sorterade förpackningar och tidningar.

Avfall som inte får lämnas på återvinningsstationen är till exempel grovsopor som möbler, vitvaror, hemelektronik, glödlampor och farligt avfall. Detta lämnar du i stället på kommunens återvinningscentral.

Kommunens återvinningsstationer finns på fem orter:

  • Granö - stationen är placerad intill Granö skola
  • Hällnäs - stationen finns vid Hällnäs Mek och entreprenad
  • Tvärålund - stationen finns intill industrihuset i början av byn vid J-G Service,
    Storvägen 17
  • Vindeln - stationen är placerad bakom OKQ8 Hökvägen eller på Lidbackens återvinningscentral
  • Åmsele - stationen är placerad intill gamla Folket hus mitt i Åmsele

Är behållaren full?

Insamlingsbehållarna töms med jämna mellanrum, men om du ser att en behållare blivit fylld eller om det är stökigt runtomkring, felanmäl detta via sopor.nu.

Återvinningscentral

På återvinningscentralen kan hushåll lämna avfall som är tungt och skrymmande eller som inte ska lämnas i soptunnan. Kommunens återvinningscentral finns på Lidbacken. Här kan du som privatperson eller verksamhetsutövare lämna ditt sorterade avfall.