Slamtömning

Slam från enskild avloppsanläggning räknas som hushållsavfall. Enligt miljöbalken har kommunen ansvar för insamling och omhändertagande av sådant avfall. Vakin är det bolag som sköter renhållningen i Vindelns kommun.

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med heltömning eller avvattning av slammet. Om du vill ändra tömningsmetod, kontakta Vakins kundservice.

Heltömning

Vid heltömning töms hela brunnen på allt sitt innehåll som transporteras till reningsverket. Ca 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent torrt slam.

Avvattning

Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, vilken fungerar som ett mindre kommunalt reningsverk. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam.

Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till brunnen. En fördel med denna teknik är att slamavskiljaren snabbt blir återfylld för att minska slamflykt mellan kamrarna. Den stora fördelen är att bakterierna som är gynnsamma för brunnen stannar kvar och genom att behålla dessa kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning.

Avvikelser vid slamtömning

Om slamchauffören upptäcker en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning registreras det som en avvikelse. Både du som kund och Vakin meddelas om avvikelsen. Vid bristfällig avloppsanläggning meddelas också miljö- och byggkontoret, som är tillsynsmyndighet i Vindelns kommun.

Med avvikelse menas en brist eller felaktighet som kan påverka reningsresultatet, anläggningens funktion eller slamchaufförens arbetsmiljö.

Förändring av slamtömning

Utsträckt hämtningsintervall av slam

För att få utsträckt hämtningsintervall av slam ska det bland annat finnas tillstånd för avloppet enligt miljöbalken. Ansökan gör du till miljö- och byggnadsnämnden, senast den 31 mars gällande år. För handläggning av en sådan ansökan tar vi en administrativ avgift.

Eget omhändertagande av slam

Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt slam på ett betryggande kan få befrielse från slamtömning, om det finns särskilda skäl.

Ansökan gör du till miljö- och byggnadsnämnden, och den ska innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och omhändertagandet. Vid medgivande ska slammets näringsinnehåll komma till nytta vid odling. För handläggning av en sådan ansökan tar vi en administrativ avgift.