Skrotbilar

En skrotbil är en bil som står övergiven och har ett litet värde. Om du ser en sådan bil kontakta gärna kommunen eller Trafikverket.

Uttjänta och övergivna bilar i natur- och bostadsområden skräpar inte bara ned utan kan även skada miljön. Genom att samla in skrot kan metall återvinnas och bli till nya produkter. På så sätt sparas värdefulla naturresurser samtidigt som naturen befrias från föremål som i värsta fall kan läcka miljöskadliga ämnen.

Skrotbilar ska lämnas till en auktoriserad anläggning för omhändertagande av skrotbilar.

Miljöbrott att överge en skrotbil

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Skrotbilen förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada.

Vad innehåller en skrotbil?

Visste du att en skrotbil innehåller 10 gram kvicksilver? Det räcker för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö.

Dessutom innehåller den bland annat:

  • 7,2 kg bly (batteri och däck)
  • 6 liter olja
  • 5 liter drivmedel
  • 2,5 liter etylenglykol
  • 1,5 liter koncentrerad svavelsyra (batteri)
  • 2 kg högaromatisk olja (däck)
  • 650 kg metaller (mest järn)

Miljö- och byggkontorets hantering av anmälan

Först fotograferar, besiktar och dokumenterar vi fordonet. Bedömer vi att fordonet är en skrotbil går vi vidare med ärendet. Bedöms inte fordonet som en skrotbil kan inte miljö- och byggnadsnämnden agera som en myndighet. Då är det polisen man ska kontakta.

Bedöms fordonet som en skrotbil tar vi kontakt med ägaren och ber att fordonet flyttas omedelbart. Dessutom sätter vi på en röd lapp på bilen med uppmaning om att flytta den. Har inte ägaren tagit bort den efter ungefär en vecka skrivs ett beslut om skrotning.

Eftersom en skrotbil är en personlig egendom kan det ta lång tid mellan det att en anmälan om skrotbil inkommit till en bortforsling. Ägaren måste alltid ges möjlighet att själv flytta fordonet.

Det blir mycket dyrare för fordonsägaren om han/hon låter miljö- och byggnadsnämnden genomföra hela hanteringen. Detta eftersom ägaren blir debiterad, inte bara för hämtning och demontering, utan också för den tid som det tar att handlägga ärendet.

Ägaren alltid ansvarig

Ägaren av skrotbilen är alltid ansvarig för bilen. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil får ägaren betala kostnaden för att ta bort bilen.

Vad gäller flyttning av fordon är det Trafikverket som ansvarar för bilar som står vid allmänna vägar utanför tätort. Kommunen är ansvarig för kommunala gator och allmänna marker. På enskild mark eller tomtmark har kommunen inget ansvar, utan det är markägaren.

Skrotning av fordon

Om du vill skrota din bil kan du vända dig till insamlingssystemet BilRetur som är producenternas nätverk för mottagningsställen av uttjänta bilar. På BilReturs webbplats Länk till annan webbplats. kan den som vill skrota en bil anmäla bilen till skrotning.

Det kostar inget att lämna en komplett bil för återvinning eller skrotning till en BilRetur ansluten bildemonterare. Förutsättning är dock att den uttjänta bilen är komplett och inte innehåller sådant som inte tillhör bilen. Bilar som saknar till exempel motor, växellåda eller katalysator kan bildemonteraren begära ersättning för. Det gäller även om bilen är fylld med avfall eller sådant som inte tillhör bilen.