Kompostering och trädgårdsavfall

Du behöver göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att kompostera matavfall eller latrin. Trädgårdsavfall från den egna fastigheten kan komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan eller lämnas till återvinningscentralen.

Kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker och isolerad behållare samt på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Kompostering med Bokashi

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi-metoden behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver bokashibehållaren. Du behöver bland annat också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern och om du gräver ner det bokashikomposterade matavfallet i odlingslådor, trädgårdsland eller annan plats under sommarhalvåret behöver du redovisa var på fastigheten du avser göra detta.

Kompostering av latrin

Latrin får du ta hand om i särskild avsedd anläggning på den egna fastigheten, om det kan ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Ansökan om att kompostera latrin på fastigheten gör du till miljö- och byggnadsnämnden.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från den egna fastigheten ska komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön, eller lämnas till återvinningscentralen.

Eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning i avfallsförordningen. Läs mer om den här Öppnas i nytt fönster. och hur den påverkar eldning av trädgårdsavfall.

 

Varför måste jag anmäla min hemkompost?

Enligt 45 § i Avfallsförordningen (2011:927) så ska den som äger en fastighet där avfall finns och som har för avsikt att kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, anmäla detta till kommunen. Detta gäller även den som har nyttjanderätt till fastigheten.

Varför kostar det att anmäla min hemkompost?

Enligt fastställd taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, beslutad av kommunfullmäktige (2020-02-28), tas en avgift på 700 kr för handläggning av kompostanmälan.

Vilka komposttyper är godkända?

Enligt 29-31§§ i föreskrifterna om avfallshantering i Vindelns kommun ska kompostering ske i skadedjurssäkra och isolerade behållare på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Du kan antingen köpa ett kärl eller behållare som uppfyller dessa krav eller tillverka en egen kompost.

Hur stort måste kompostkärlet vara?

Räkna med att det uppstår minst 50 liter matavfall/person/år. Ifall du avser kompostera trädgårdsavfall och matavfall i samma komposteringskärl så behöver du en större behållare. Räkna med 100 liter trädgårdsavfall per 100 kvadratmeters tomtyta.

Vilka krav finns om jag tillverkar en egen kompost?

Kraven är densamma som om du köper en behållare. Den ska vara skadedjurssäker och isolerad. För att skydda mot skadedjur ska hela komposten vara täckt. I botten och ca 30 cm upp längs väggarna bör materialet vara tätt för att förhindra lakvattenläckage.

Fåglar, råttor eller flugor ska inte kunna ta sig in via locket till komposten. Ventilation är essentiellt för en effektiv nedbrytning av kompostmaterial. Detta tillgodoses med lufthål eller springor runt om komposten. Tänk på att håligheterna inte får vara större än 5 mm