Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga avfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till en återvinningscentral.

Farligt avfall som uppstår i hemmet ska du lämna på Lidbackens Återvinningscentral.

Farligt avfall som uppstår i verksamheter måste hämtas av godkänd transportör. Som verksamhetsutövare kan du även anmäla eller ansöka till Länsstyrelsen om att transportera bort ditt eget farliga avfall.

Läkemedel

Hjälp till att minska miljöpåverkan genom att lämna in dina överblivna läkemedel.

Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. Apoteket tillhandahåller gratis påsar för gamla eller överblivna mediciner.

Kasserade kanyler

Behållare (burkar eller SafeClip) för använda kanyler, finns på att hämta på apoteket mot avgift. Sprutor och kanyler kan läggas i det brännbara hushållsavfallet om de är väl paketerade så att ingen kan komma till skada.

Hantering av farligt avfall

  • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig.
  • Kontrollera att förpackningarna är hela och inte läcker.
  • Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva tydligt vad den innehåller.
  • För spillolja finns en begränsning på högst 20 liter/hushåll

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Exempel på farligt avfall i ett hushåll hittar du på Vakins webbplats.