Avfallshantering

Kommunen är enligt miljöbalken skyldig att hämta hushållsavfall från den fastighet där avfallet uppkommit, och fastighetsägaren är skyldig att överlämna hushållsavfallet till kommunen.

Hushållens ansvar

Hushållen ska överlämna sitt avfall till kommunen. Du får inte köra hushållsavfallet från din sommarstuga till din åretruntbostad. Att elda avfall, gräva ner det eller göra sig av med det på annat sätt, är inte heller tillåtet.

Det innebär att en ägare till flera fastigheter i princip måste ha sophämtningsabonnemang på alla sina fastigheter.

Du kan alltså inte välja att ta bort ditt sophämtningsabonnemang, men du kan ansöka om olika undantag och dispenser. Frågor om undantag och dispenser från avfallsföreskrifterna handläggs och prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

Grundavgiften är obligatorisk

Även om undantag beviljas ska fastighetsägaren betala grundavgift för sophämtning. I grundavgiften för bostäder ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall som uppkommer vid normalt boende. Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice och fakturering.

Kommunens ansvar

Kommunerna ansvarar för att hushållsavfallet transporteras till en behandlingsanläggning för återvinning eller bortskaffande, deponering. Kommunerna har också ansvar för att hushållsavfallet tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Inom Vindelns kommun är det Vakin som ansvarar för avfallshanteringen.

Föreskrifter om avfallshantering

Kommunerna har i renhållningsordningar som beslutas i kommunfullmäktige, närmare preciserat vad som gäller i respektive kommun.

Producenternas ansvar

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av det lagreglerade producentansvaret:

  • förpackningar av olika materialslag
  • returpapper
  • däck
  • bilar
  • elektriska och elektroniska produkter

Producenterna ska se till att det finns lämpliga insamlingssystem och har också skyldighet att informera om sortering och insamling. Producenterna ska se till att avfallet återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.

Syftet med producentansvar är att få produkter som är mer resurssnåla, är lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.