Särskola

För en elev som är inskriven i särskolan planerar skolan en verksamhet i samråd med föräldrar utifrån elevens behov. De flesta elever går inkluderade i en klass i grundskolan med stöd av pedagogisk personal.

Vem är grundsärskolan till för?

I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärkolan. Grundsärskolan har årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Inriktningen träningsskolan

Inom grundsärskola finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärkolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombinaton av ämnen och ämnesområden.

Mottagande i särkolan

Mottagande i särskola görs efter fyra noggranna utredningar; pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk, i samråd med elevens föräldrar och efter beslut av barn- och utbildningschefen. Båda vårdnadshavarna ansöker om mottagande i särskolan.

LSS

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger barn och ungdomar som går i särskola rätt till rådgivning och annat personligt stöd. Det rör sig om expertstöd där stort hänsynstagande tas till varje enskilt barn och Region Västerbottens habiliteringscentrum ansvarar.