Inackorderingstillägg

Den som studerar långt hemifrån kan ansöka om ett ekonomiskt stöd för att bo på studieorten. Stödet är tänkt för boendekostnader, fördyrat uppehälle och resekostnader till och från hemmet.

Kommunens skyldighet omfattar elever i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå och påbyggnadsutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år ungdomarna fyller 20 år.

När det gäller vuxenutbildning begränsas det kommunala ansvaret till de utbildningar där kommunen är skyldig att svara för kostnaderna enligt skollagen 20 kap. 19 d §, då eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommun.

Olika former av stöd till inackorderade elever

Kommunen kan göra en ekonomisk överenskommelse med värdkommunen om att den ska ordna bostad, eller lämna inackorderingsstöd till eleven. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resekosnader till och från hemmet.

Regler för kontant inackorderingstillägg

För att få inackorderingstillägg krävs att restiden med kollektiva transportsätt överstiger tre timmar per dag. Eleven ska också vara förstahandsmottagen till gymnasieprogrammet.

Restid räknas från hemmet till skolan och tillbaka. Elev som går gymnasieprogram med estetisk eller idrottsinriktning och har träningar eller övningar på kvällstid kan beviljas inackorderingstillägg även om restiden är kortare än tre timmar.

När du ansöker, tänk på att:

  • restiden motsvarar den faktiska tid som buss- eller tågtidtabellen ger.
  • gångtid ska vara rimlig tid.
  • vid enstaka kvällstudier uppmanas eleverna ta kvällsbuss eller -tåg.
  • för att få bidrag av medicinska, sociala eller liknande skäl krävs intyg.

Inackorderingstillägget beviljas ett normalt läsår för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Inackorderingstillägg utgår inte om uppehället betalas av kommun, stat eller region, exempelvis familjehem, studielån som prövats endast mot den egna ekonomin med mera.

Inte rätt till busskort

Den som har inackorderingstillägg har inte rätt till ersättning för dagliga resor, det innebär att eleven ska bo på ett sådant sätt att det är gångväg till skolan. Eventuellt busskort måste omgående återlämnas till skolan.

Heltidsstudier krävs

För att få inackorderingstillägg krävs att eleven är heltidsstuderande. För att räknas som heltidsstuderande krävs att utbildningen omfattar all schemabunden undervisning på programmet.

För Vuxenutbildingen bedöms omfattningen efter ett poängsystem där varje ämne har ett visst poängtal.

Utländsk medborgare

Delegationen för utländsk studerande, DUS, prövar om eleven är berättigad till studiestöd. Om DUS beviljar studiestöd kan även utländsk medborgare få inackorderingstillägg av kommunen.

Studier utomlands

Inackorderingstillägg kan utgå om utbildningen är klart yrkesinriktad och saknar motsvarighet i Sverige, studierna bedrivs i norden och skolan står under statlig tillsyn och utbildningen omfattar minst tre månaders heltidsstudier.

Inackorderingstilläggets storlek

Inackorderingstillägget ska lägst vara 1/30 av basbeloppet, oberoende av avståndet till skolorten.

Utbetalning av inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg utbetalas månadsvis, i efterskott den sista vardagen i månaden. Max en månads retroaktivt stöd kan utgå förutsatt att inget busskort är beviljat den månaden.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Ändrade studieförhållanden ska omgående meddelas kommunen.

Ansökan om inackorderingstillägg lämnas till hemkommunen som beslutar i ärendet.